Close

Aanmelden en wachttijd

Vanwege de kleinschaligheid van mijn praktijk werk ik niet met wachtlijsten. Wanneer ik weet dat er op relatief korte termijn geen ruimte is voor nieuwe clienten, dan wordt op de website vermeldt dat er een aanmeldstop is. Je kunt je dan helaas niet aanmelden bij mijn praktijk. Wanneer er ruimte is voor nieuwe clienten, dan staat dit vermeld op de website. Je kan je dan aanmelden via email of via het contactformulier. Je kunt altijd informeren bij de praktijk naar de geschatte wachttijd tot een eerste contact.

Pas als je formeel ingeschreven bent bij NW-Psychologie, kan ik aangeven wat de daadwerkelijke wachttijd nog kan zijn voor een eerste intakegesprek.

NW-Psychologie registreert ook maandelijks haar wachttijden bij de Vektis.


Laatste wijziging: 01-11-2023

Op dit moment kun je je aanmelden bij NW-Psychologie voor een psychotherapie en/of psychodiagnostisch traject.
Deze kunnen in 2024 aanvangen.

Van belang dit jaar goed je nieuwe verzekering(spolis) voor 2024 uit te zoeken: welke verzekeraar vergoed voor jou het meeste voor ongecontracteerde zorg in de GGZ?


Je kunt contact opnemen en NW-Psycholgie kan je dan aangeven wat de geschatte wachttijd voor een intake is. 
Pas na een intaketraject kunnen we bepalen of er ook een behandeltraject geïndiceerd is.

 

Is er sprake van een aanmeldstop?
Ik werk niet met een wachtlijst omdat het binnen de lopende GGZ trajecten moeilijk inschatten is wanneer er ruimte ontstaat voor nieuwe trajecten. Je kunt altijd aangeven dat je juist wel op NW-Psychologie wenst te wachten, maar realiseer je dan dat ik geen begindatum kan garanderen en dat de wachttijd moeilijk in te schatten is. Je bent ook pas formeel in zorg als je ingeschreven staat en er een intaketraject heeft plaatsgevonden. Ik adviseer je dan ook altijd ook om te zoeken naar collega-therapeuten die mogelijk eerder plek hebben.

Voor het zoeken van een andere therapeut zie o.a: www.vgct.nlwww.lvvp.infoPsyZorg Hoflanden praktijktijken, http://www.psyq.nl

Neem voor de vraag tot een psychodiagnostisch onderzoek en onderwijs (supervisie/leertherapie) contact met me op.

♣ Psychotherapie: er is geen wachttijd tussen intake en start behandeling/onderzoek
We hebben pas een behandelrelatie (waarbij ik de behandelverantwoordelijkheid draag) als we een intakegesprek hebben gehad.  Je eerste contactpersoon in geval van crisis of verergering van klachten tot dat je een intake gesprek gehad hebt, is daarom je huisarts.

♣ Psychodiagnostisch onderzoek : neem contact met mij op. Soms kunnen deze trajecten op kortere termijn plaatsvinden.

♣ Supervisie en leertherapie: neem contact met mij op.

♣ Onderwijsactiviteiten: neem contact met mij op.

Neem ook vooral contact met me op voor de geschatte wachttijd voor jouw specifieke vraag.

Aanmeld- en contactformulier NW-Psychologie

Wil je aan de slag en je aanmelden?
- Vul dan het formulier in en klik op verzenden. We zullen via een beveiligde emailreactie reageren waarop we inhoudelijk verder kunnen communiceren.
- Bel naar 06-28082432 en spreek een bericht in
Voor trajecten die de zorgverzekeraar kan vergoeden is een verwijsbrief van je huisarts / medisch specialist noodzakelijk (zie verwijsformulier voor het format).

Voor verwijzers: vul dit verwijsformulier in en verzend dit beveiligd (bv via Zorgmail) of geef deze mee aan uw client.

Zodra ik je aanvraag / voicemail heb ontvangen, neem ik contact met je op om je vraag verder te onderzoeken.
Als er indicatie is voor een intakefase bij NW-Psychologie, dan gaan we over tot formele inschrijven en starten we een intaketraject,
Je krijgt toegang tot je eigen ‘Praktijkportaal’ omgeving. Hier staan onder andere een aanvullend intake-formulier en start-vragenlijst voor je klaar die voorafgaand aan een intaketraject moeten worden ingevuld

Pas na het intaketraject kunnen we pas indiceren wat er wel/niet aan de hand is en of NW-Psychologie dit ook kan bieden.

⇒ Geschatte wachttijd tot aanvang traject: zie boven aan deze pagina
(hier kunnen geen garanties aan worden ontleend)  Algemene Voorwaarden NW-Psychologie lees je hier

  Mocht je de wachttijd te lang vinden, dan kun je naar andere therapeuten zoeken via o.a. de volgende websites:
  LVVP
  VGCT
  Kies Beter

  NZA:
  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder (waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft) een intakegesprek krijgt , en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

   

  NW-Psychologie is een eenmanszaak die 3 dagen praktijk voert. Dit betekent dat ik niet 24 uur per dag beschikbaar ben.
  Als er sprake is van crisisgevoeligheid of een grotere behoefte tot bereikbaarheid/beschikbaarheid, bent u niet op uw plek bij NW-Psychologie en bent u juist het beste op uw plek bij een GGZ-instelling met een crisisdienst.

      

  NW-Psychologie is voor jou de juiste plek:
  ♣ Wanneer je klachten hebt op o.a. het gebied van angsten, zelfbeeldproblemen, somatoforme klachten, burn-out, somberheidsklachten (depressie), persoonlijkheid, identiteitsproblematiek, traumaklachten.
  ♣ Wanneer je naast de individuele psychotherapie zelfstandig aan jouw herstel kunt werken
  ♣ Wanneer je vragen heeft over jezelf en een psychodiagnostisch onderzoek wenst of nodig is

  NW-Psychologie is voor jou NIET de juiste plek:
  Wanneer er sprake is van grote crisisgevoeligheid (frequente suïcide-pogingen, ernstig automutileren; een ernstig gevaar voor zichzelf of de ander)
  Wanneer er sprake is van ernstige psychopathologie waarbij bijvoorbeeld medebehandeling van een psychiater noodzakelijk is en/of wanneer er een crisis-achterwachtfunctie van belang is (bv. bij ernstige depressies met zelfmoordwens)

  Wanneer er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek, psychotische problematiek of forensische problematiek
  Wanneer sprake is van veel psychosociale problemen die eerst opgelost moeten worden (bv. financiële problemen, huisvestingsproblemen) voordat er ruimte is om te werken aan psychologische veranderingen

  Wanneer sprake is van een klinische zorgvraag (grote crisisgevoeligheid, r24-uur zorg vraag, regelmatige opname ter voorkoming van bijvoorbeeld acting-out)
  Wanneer je jonger bent dan 18 jaar

  Een GGZ-instelling als PsyQ/Parnassia, Rivierduinen, GGZ-Delfland is voor u dan de beste plek.

  De praktijk biedt geen 24-uurs beschikbaarheid en heeft geen opname of psychiatrische capaciteit.