Close

Algemene Voorwaarden NW-Psychologie

Algemene voorwaarden - Vers Vlees Voor Dieren
versie januari 2024

De algemene voorwaarden zijn op alle behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen NW-Psychologie en de patiënt /cliënt.

Artikel 1a
De overeenkomst tussen de patiënt en NW-Psychologie komt uitsluitend tot stand indien:

 1. de patiënt kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te willen aangaan en
 2. NW-Psychologie redelijkerwijs van oordeel is dat de hulpvraag van de patiënt op grond van de bij NW-Psychologie aanwezige mogelijkheden kan worden beantwoord.

Artikel 2a
NW-Psychologie beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ en of NW-Psychologie de zorg kan bieden die noodzakelijk is . Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de patiënt/cliënt.

Artikel 3a
De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de patiënt/cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

Artikel 4a
NW-Psychologie is verplicht om te controleren of de opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn, om uw BSN-nummer te registreren en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Neem daarom bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs, verzekeringspasje en (indien het gaat om zorg vanuit de basisverzekering) een verwijsbrief mee.

Artikel 5a
NW-Psychologie is gebonden aan de beroepscode voor Psychologen. De beroepscode omvat regels en plichten van de klinisch psycholoog/psychotherapeut en de patiënt. Deze zijn vastgelegd in een aantal wetten, zoals de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector).

Artikel 6a
Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Bij verwijzing van de huisarts is het voor de huisarts belangrijk om te weten of de behandeling van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat de huisarts hierover door middel van een (korte) brief geïnformeerd wordt. Als u niet akkoord bent met het verstrekken van gegevens aan de huisarts, dan kunt u dat bij NW-Psychologie aangeven.

Artikel 7a
De patiënt heeft recht op inzage in het eigen dossier (Electronische Patiënten Dossier - Praktijkdata software), met uitzondering van de persoonlijke werkaantekeningen van de therapeut. NW-Psychologie verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de patiënt in alle fasen van de behandeling en tot 15 jaar na afsluiting van de behandeling.

Artikel 8a
Gedurende de behandeling zal cliënt gevraagd worden een vragenlijst in te vullen t.b.v. effectmeting en tevredenheidsonderzoek (Routine Outcome Monitoring).

Artikel 9a
Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels: Consulten die minimaal 48 uur van te voren afgezegd wordt, zullen niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 48 uur van te voren afgezegd wordt, zal 100,00 euro per psychotherapie consult (van 60 minuten) in rekening gebracht worden. Indien het een psychodiagnostisch consult van 2 uur betreft, zal er 200,00 euro per consult in rekening worden gebracht, Deze no-show wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

Artikel 10a
NW-Psychologie behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie wordt gepubliceerd op de website: www.nw-psychologie.nl/algemenevoorwaarden


Betalingsvoorwaarden

Psychotherapie wordt in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). U ontvangt maandelijks een factuur in het kader van de voorschotbetalingsregeling. Aan het einde van uw behandeling (of in ieder geval elk jaar) ontvangt u een eindfactuur waarbij de betaalde voorschotten in mindering zijn gebracht. U ontvang een apart DBC-factuur die u vervolgens aan uw verzekeraar zend. Afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie), ontvangt u van uw verzekeraar een vergoeding. Voor problemen met uw zorgverzekeraar over (onder meer) vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). NW-Psychologie rekent 100% van het NZa tarief.

NW-Psychologie gaat een overeenkomst aan met de patiënt / cliënt, wat  betekent dat de patiënt / cliënt verantwoordelijk is de facturen te betalen (betalinsgverplichting).

Artikel 1b
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de klinisch psycholoog van NW-Psychologie (hierna te noemen: NW-Psychologie) en de patiënt/client (als het psychotherapie betreft) of cliënt (als het coaching betreft).

Artikel 2b
NW-Psychologie werkt met 2-maandelijkse facturen (tenzij met client andere afspraken zijn gemaakt).
* Een factuur aan client met genoten consulten (ZPM)
* Deze factuur dient tevens voor client om in te dienen bij zijn/haar zorgverzekering ter vergoeding van de gemaakte kosten

Artikel 3b
No-show: Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de client buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de client zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.
- Voor No Show GGZ betreffende en behandelconsult zal €100,- in rekening gebracht worden.
- Voor een No show bij een psychodiagnostisch consult (120 minuten) zal €200,- in rekening gebracht worden.
- No-show bij supervisie, leertherapie en coaching die niet uiterlijk 48 uur voor aanvang worden afgezegd, worden geheel in rekening gebracht.

Artikel 4b
De door de behandelaar aan de client gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5b
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum stuurt NW-Psychologie de cliënt een betalingsherinnering. Als de factuur dan nog niet binnen 14 dagen betaald is na datum van de betalingsherinnering, is cliënt in verzuim zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist. Er zal voor het verzenden van een volgende, laatste betalingsherinnering een bedrag van €20,-  in rekening worden gebracht als ook een rente van 1% per factuurbedrag, zolang de cliënt in gebreke blijft.

Artikel 6b
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is NW-Psychologie zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7b
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8b
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet bij ernstige crisis of gevaar- verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9b
Er wordt gewerkt met E-facturering. Het is een efficiënte, gebruiksvriendelijke en kostenbesparende oplossing die door tal van bedrijven wordt gebruikt. Sinds februari 2009 mogen facturen volgens de Nederlandse wetgeving zowel op papier als per e-mail verstuurd worden. Beide vormen zijn dus gelijkwaardig. 

NW-Psychologie houdt zich aan:
Integriteit - Integriteit en betrouwbaarheid zijn belangrijke aandachtspunten bij elektronische facturatie. Om op foutieve facturaties te anticiperen, is ons systeem voor elektronische facturatie rechtstreeks verbonden aan ons clientenbestand.
Veiligheid - De elektronische factuur mag niet gewijzigd worden tijdens de verzending. Daarom versturen we onze facturen via een pdf-bestand


        2 - Algemene voorwaarden Onderwijs

Algemene voorwaarden Onderwijs / Training

Artikel 1 - Toepasselijkheid
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen supervisor/ leertherapeut N. Woldringh (later genoemd NW-Psychologie) en de supervisant/ leercliënt.

Artikel 2 - Annulering
Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de supervisie/ leertherapie geannuleerd worden. Bij no show en bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak zal NW-Psychologie de gereserveerde tijd in principe aan de supervisant/ leercliënt in rekening brengen. Dit ongeacht de (legitieme) reden voor verzuim.
Als supervisor de sessie annuleert, zullen er een kosten aan supervisant / leerclient berekend worden.

Artikel 3 - Betaling

 1. De door NW-Psychologie aan de supervisant/ leercliënt gedeclareerde kosten voor de supervisie/ leertherapie worden veelal per traject of per termijn per factuur aan de supervisant/leercliënt gefactureerd. Deze dient binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
  • Als er door onoverkomelijke zaken eerder met een traject supervisie / leertherapie wordt gestopt, dan kan er aanspraak gemaakt worden op deel teruggave van de nog te ontvangen sessies minus de administratiekosten (€ 25,-) voor het voortijdig stoppen met een traject.
  • Indien de supervisant/ leercliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is supervisant/ leercliënt in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. NW-Psychologie brengt dan rente van 2% per factuurbedrag in rekening, zolang de supervisant/ leercliënt in gebreke blijft.
 • Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum stuurt NW-Psychologie de supervisant/ leercliënt een betalingsherinnering. Als de factuur dan nog niet binnen 14 dagen betaald is na datum van de betalingsherinnering, zal voor het verzenden van een volgende, laatste betalingsherinnering een bedrag van €20,- in rekening worden gebracht.
 • Voldoet de supervisant/ leercliënt binnen 7 dagen na de datum van de laatste betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is NW-Psychologie zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 • Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de supervisant/ leercliënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-.
 • Bij een betalingsachterstand van 2 maanden is NW-Psychologie gerechtigd verdere sessies op te schorten tot aan de verplichting is voldaan.

Artikel 4 - Verantwoordelijkheid
Supervisanten/ leercliënten zijn zelf verantwoordelijk hun supervisie/ leertherapie in overeenstemming met de regelgeving van de VGCT, RINO e.d., aan te vangen of te beëindigen. Dit geldt ook voor het  tijdig aanvragen van het lidmaatschap, bijtijds inplannen en schrijven van evaluaties enz. NW-Psychologie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de timing van opleidingsactiviteiten. Supervisanten/ leercliënten zijn op de hoogte van relevante wijzigingen in het VGCT en/of RINO opleidingsreglement

 

TRAININGEN EN WORKSHOPS
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met NW-Psychologie afsluit.

Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus, incompany training is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 5 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
 2. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door NW-Psychologie.
 3. Geldigheid - Offertes zijn 14 dagen geldig.
 4. Schriftelijke bevestiging - Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd

Artikel 6 - Inschrijving

 1. Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 2. NW-Psychologie behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
 3. Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
 4. Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 9 en 12 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
 5. Voor incompany trainingen geldt het aantal minimale of maximale deelnemers niet.
 6. Als een workshop vol zit, kunt u NW-Psychologie mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
 7. Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 7 –Betalingen

 1. Kosten zijn (indien van toepassing) inclusief BTW.
 2. De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is met NW-Psychologie.
 3. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

Artikel 8 –Afmeldingen

 1. Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
 2. Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €25,- aan administratiekosten ingehouden
 3. Afmelding voor een workshop:
  • Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten.
  • Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht en de administratiekosten.
  • Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.
  • Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
  • Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar gaarne uw berichtgeving

Artikel 9 – Annuleringen door NW-Psychologie

 1. NW-Psychologie is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
 2. NW-Psychologie is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
 3. NW-Psychologie is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

Artikel 10 – Klacht en aansprakelijkheid

 1. Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met NW-Psychologie op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
 2. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.
 3. NW-Psychologie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

Artikel 11 - Auteursrecht

 1. Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan NW-Psychologie toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 2. Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Artikel 12 - Overig

 1. NW-Psychologie behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
 2. Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
 3. Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Artikel 13

Er wordt gewerkt met E-facturering. Het is een efficiënte, gebruiksvriendelijke en kostenbesparende oplossing die door tal van bedrijven wordt gebruikt. Sinds februari 2009 mogen facturen volgens de Nederlandse wetgeving zowel op papier als per e-mail verstuurd worden. Beide vormen zijn dus gelijkwaardig.

NW-Psychologie houdt zich aan:
Integriteit - Integriteit en betrouwbaarheid zijn belangrijke aandachtspunten bij elektronische facturatie. Om op foutieve facturaties te anticiperen, is ons systeem voor elektronische facturatie rechtstreeks verbonden aan ons clientenbestand.
Veiligheid - De elektronische factuur mag niet gewijzigd worden tijdens de verzending. Daarom versturen we onze facturen via een pdf-bestand