Close

Algemene Voorwaarden NW-Psychologie


A. Algemene voorwaarden NW-Psychologie

De algemene voorwaarden zijn op alle behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen NW-Psychologie en de patiënt /cliënt, vervolgend aangeduid als patiënt.

Artikel 1a
De overeenkomst tussen de patiënt en NW-Psychologie komt uitsluitend tot stand indien:
a. 
de patiënt kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te willen aangaan en
b. NW-Psychologie redelijkerwijs van oordeel is dat de hulpvraag van de patiënt op grond van de bij NW-Psychologie aanwezige mogelijkheden kan worden beantwoord.

Artikel 2a
NW-Psychologie beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ en of NW-Psychologie de zorg kan bieden die noodzakelijk is . Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de patiënt/cliënt.

Artikel 3a
De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de patiënt hanteert, ligt geheel bij de patiënt zelf.

Artikel 4a
NW-Psychologie is verplicht om te controleren of de opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn, om uw BSN-nummer te registreren en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Neem daarom bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs, verzekeringspasje en (indien het gaat om zorg vanuit de basisverzekering) een verwijsbrief mee.

Artikel 5a
NW-Psychologie is gebonden aan de beroepscode voor Psychologen. De beroepscode omvat regels en plichten van de klinisch psycholoog/psychotherapeut en de patiënt. Deze zijn vastgelegd in een aantal wetten, zoals de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector).

Artikel 6a
Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Bij verwijzing van de huisarts is het voor de huisarts belangrijk om te weten of de behandeling van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat de huisarts hierover door middel van een (korte) brief geïnformeerd wordt. Als u niet akkoord bent met het verstrekken van gegevens aan de huisarts, dan kunt u dat bij NW-Psychologie aangeven.

Artikel 7a
De patiënt heeft recht op inzage in het eigen dossier (Electronische Patiënten Dossier - Praktijkdata software). NW-Psychologie verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de patiënt in alle fasen van de behandeling en tot 15 jaar na afsluiting van de behandeling.

Artikel 8a
Gedurende de behandeling zal cliënt gevraagd worden een vragenlijst in te vullen t.b.v. effectmeting en tevredenheidsonderzoek (Routine Outcome Monitoring).

Artikel 9a
Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels: Consulten die minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zullen niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal 65,00 euro per consult in rekening gebracht worden. Deze no-show wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

Artikel 10a
NW-Psychologie behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie wordt gepubliceerd op de website: www.nw-psychologie.nl/algemenevoorwaarden


B. Betalingsvoorwaarden

Psychotherapie wordt in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). U ontvangt maandelijks een factuur in het kader van de voorschotbetalingsregeling. Aan het einde van uw behandeling (of in ieder geval elk jaar) ontvangt u een eindfactuur waarbij de betaalde voorschotten in mindering zijn gebracht. U ontvang een apart DBC-factuur die u vervolgens aan uw verzekeraar zend. Afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie), ontvangt u van uw verzekeraar een vergoeding. Voor problemen met uw zorgverzekeraar over (onder meer) vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). NW-Psychologie rekent 100% van het NZa tarief.
Nw-Psychologie gaat een overeenkomst aan met de patiënt / cliënt, wat  betekent dat de patiënt / cliënt verantwoordelijk is de facturen te betalen (betalinsgverplichting).

Artikel 1b
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de klinisch psycholoog  van NW-Psychologie (hierna te noemen: NW-Psychologie) en de patiënt (als het psychotherapie betreft) of cliënt (als het coaching betreft).

Artikel 2b
NW-Psychologie werkt met voorschotbetalingen. Per sessie wordt een voorschot gerekend van  €90,-. De patiënt ontvangt maandelijks een factuur hiervoor.

Artikel 3b
No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Voor deze No Show zal 65 euro in rekening gebracht worden.

No-show bij supervisie en coaching die niet uiterlijk 24 uur voor aanvang worden afgezegd, worden geheel in rekening.

Artikel 4b
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

 Artikel 5b
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum stuurt NW-Psychologie de patiënt een betalingsherinnering. Als de factuur dan nog niet binnen 14 dagen betaald is na datum van de betalingsherinnering, is patiënt in verzuim zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist. Er zal voor het verzenden van een volgende, laatste betalingsherinnering een bedrag van €20,-  in rekening worden gebracht als ook een rente van 1% per factuurbedrag, zolang de patiënt in gebreke blijft.

Artikel 6b
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is NW-Psychologie zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7b
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8b
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.


PDF Algemene voorwaarden NW-Psychologie