Close

Kosten 2023

Bekostiging Zorgprestatiemodel.

De kosten van een psychotherapietraject of psychodiagnostisch onderzoekstraject vallen ook in 2022 en 2023 onder de basiszorgverzekeringswet wat betekent dat de kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering. De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Deze tarieven hangen af van:
* de setting waar je zorg ontvangt; zo zijn de tarieven voor een GGZ instelling hoger dan voor een vrijgevestigde praktijk
* de professional die je bezoekt; het tarief voor een psychotherapeut is hoger dan die van een GZ-psycholoog
* de duur van het contact; hoe langer het consult, hoe hoger het bedrag.

Het percentage wat je vergoed krijgt hangt echter af van hoe je verzekerd bent (en dus wat jouw verzekeraar bepaalt heeft te vergoeden, vaak een percentage variërend tussen de 60 en 100%).

Je bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan van je specifieke verzekeringsrechten en de hoogte van de vergoeding.

NW-Psychologie gaat met jou als cliënt een behandelcontract (overeenkomst) aan, en daarmee ga jij met NW-Psychologie ook een betalingsverplichting aan om de genoten zorg te betalen. Jij bent dan weer verantwoordelijk voor het declareren van de kosten bij je zorgverzekeraar. 


Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zoals bij NW-Psychologie zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt de behandelaar wat er met je aan de hand is, welke problematiek er bij jou speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling ga jij met jouw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als jouw behandelaar het voor je behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
  • reistijd: als de behandelaar naar jou toe moet komen.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Het zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders en in dit geval lager dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.


Eigen risico

Het eigen risico is een verplicht bedrag wat je moet betalen als je kosten maakt voor zorg uit je basisverzekering. Je betaalt je eigen risico zodra je gebruikt maakt van zorg uit het basispakket. Psychologische zorg valt onder het jaarlijks eigen risico van € 385,-. 
LET OP: als uw intake valt in 2023 en de behandeling doorloopt in 2024 dan kan, in tegenstelling tot eerdere jaren, uw eigen risico twee maal worden aangesproken!!! Dit is zeer onwenselijk maar helaas is er vanuit de overheid geen oplossing voor gekomen en kunnen wij er ook niets aan veranderen.

Als je verdere vragen hebt kun je:


Disclaimer – Deze teksten bevatten slechts summiere basisinformatie over het zorgprestatiemodel. De informatie wordt in de komende tijd verder aangevuld. Meer informatie staat in de regelgeving van de NZa en op www.zorgprestatiemodel.nl. De LVVP als ook NW-Psychologie doet haar uiterste best om je van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Daarbij zijn wij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid

Psychodiagnostisch onderzoek
Kosten voor kort diagnostisch psychologisch onderzoek en ook uitgebreider psychologisch onderzoek wat in het teken staat van jouw behandeling, kunnen worden vergoed vanuit de vergoedingen voor de specialistische GGZ  (vanaf 01-01-2022 via consulttypes) indien er sprake is van een zorgvraag en daarmee een verwijzing van de huisarts.
Indien er geen zorgvraag is, maar je toch een vraag hebt voor een psychodiagnostisch onderzoek, dan zijn de kosten voor jouw rekening – neem dan contact met mij op voor de kosten.

Zelfbetalers (private financiering)
Indien je behandeling  zelf wilt betalen (zonder vergoeding en inmenging van je verzekeraar) is dat natuurlijk ook mogelijk. Je hebt dan geen verwijsbrief van je (huis)arts nodig. NW-Psychologie rekent dan de Zorgprestatiemodel consulttypes  zoals eerder aangegeven. Het tarief bij NW-Psychologie voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven.

Niet verzekerde zorg – onverzekerd product (OVP)
Indien je klachten hebt, die niet onder de verzekerde zorg vallen (zoals aanpassingsproblemen, werkgerelateerde problemen of relatieproblemen) en/of er GEEN DSM-V Classificatie kan worden vastgesteld, dan betaal je de kosten zelf.
 NW-Psychologie rekent dan in 2023 €124,16 (NzA tarief niet basispakket zorg consult) per gesprek van 45 minuten (exclusief administratietijd). Hetzelfde tarief geldt ook voor de indirecte tijd (administratie tijd) die onderdeel vormt van een traject. Voor indirecte tijd wordt er
1 consult sessie van 60 minuten kost inclusief 15 minuten administratie tijd per sessie: €165,55.

L.S. Wanneer je vermoed dat je klachten werkgerelateerd zijn, overweeg dan eens met je werkgever te overleggen over (mee)financiering.

Relatietherapie
Relatietherapie wordt vanuit de basisverzekering niet vergoed. De reden hiervoor is dat het niet onder de eerstelijns psychologische zorg valt. Vormt de relatietherapie echter een onderdeel van de behandeling van een psychische stoornis, dan wordt de relatietherapie wel vergoed. Ook voor wat betreft aanvullende verzekeringen geldt meestal dat er geen vergoeding wordt uitgekeerd voor relatietherapie. In enkele gevallen, waarin er sprake is van individuele therapie met raakvlakken met relatieproblemen, worden de kosten vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Over het algemeen betaal je relatietherapie dus zelf.
Neem contact met mij op om samen door te nemen wat jouw/jullie vraag voor de kosten zouden betekenen.

Afzeggen afspraak (no show)
Het kan gebeuren dat je een afspraak af moet zeggen. Dit kun je doen via het verzenden van een SMS of email. Hoe eerder je dat doet, hoe prettiger dat voor mij is. Als je de afspraak korter dan 48 uur van tevoren afzegt (2 werkdagen) of helemaal niet afzegt, dan zal er een ‘no show tarief’ in rekening gebracht worden. Dit bedraagt €65,- en wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar. Je ontvangt hiervoor een aparte rekening.

Heb je vragen? Neem dan contact met mij op.


NB: Hoewel met grote nauwkeurigheid opgesteld kan aan bovenstaande tekst geen rechten worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan van jouw verzekeringsrechten. Geadviseerd wordt om schriftelijk (e-mail) met uw verzekeraar te communiceren. Dit laatste omdat mondeling geregeld verkeerde informatie wordt verstrekt.