Close

Kosten

De kosten van een psychotherapietraject of onderzoekstraject vallen onder de basiszorgverzekeringswet. De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Het percentage wat je vergoed krijgt hangt echter af van hoe je verzekerd bent (en dus wat jouw verzekeraar bepaalt heeft te vergoeden, vaak een percentage variërend tussen de 70 en 100%), welke diagnose er is gesteld en hoeveel tijd de behandeling heeft gekost.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan van je specifieke verzekeringsrechten en de hoogte van de vergoeding.

NW-Psychologie gaat met jou als cliënt een behandelcontract (overeenkomst) aan, en daarmee ga jij met NW-Psychologie ook een betalingsverplichting aan om de genoten zorg te betalen. Jij bent dan weer verantwoordelijk voor het declareren van de kosten bij je zorgverzekeraar. 

Wanneer we na een intakefase besluiten om niet verder te gaan met een behandeling breng ik de kosten van een ‘onvolledig behandeltraject’ à €228,04 in rekening.

Elders in zorg?
Er kunnen geen 2 DBC's naast elkaar op dezelfde diagnose geopend zijn. Oftewel: als je elders al in zorg bent, dan vergoedt de verzekeraar niet ook nog zorg bij NW-Psychologie als het gaat om dezelfde hoofddiagnose.


Eigen risico
In 2020 / 2021 bedraagt het eigen risico €385,-. (of als jij zelf een hoger eigen risico hebt afgesproken met je zorgverzekeraar, geldt dat bedrag). Als dit nog niet verrekend is met andere medische kosten /verkregen zorg, zal dit bedrag door je zorgverzekeraar in mindering worden gebracht op je vergoedingen.

Verzekerde Zorg Basis GGZ (BGGZ) en Specialistisch GGZ (SGGZ)
Informatie over de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA)

Conform de richtlijnen van de NZa dient het hele zorgtraject gefactureerd te worden, ook als er minder gesprekken nodig zijn of als je als cliënt de behandeling voortijdig afbreekt. Welk zorgproduct er bij jou nodig is, wordt na de intake doorgaans duidelijk (soms moet dit gaandeweg de behandeling worden bijgesteld).

Basis GGZ (B-ggz)
De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht en er zit een maximale duur (maximaal 9-10 sessies inclusief intake) aan. 

Specialistische GGZ (S-ggz)
In de Specialistische GGZ, bedoeld voor zwaardere c.q. complexere problematiek, is er geen limiet aan de tijdsduur. In de GGZ is (wettelijk bepaald) geen tarief per zitting, maar één bedrag voor de gehele behandeling (Diagnose Behandel Combinatie of DBC) die achteraf wordt vastgesteld en gefactureerd. Afhankelijk van de hoofddiagnose die bij de intake is gesteld en de hoeveelheid minuten die is besteed aan de behandeling, wordt na een jaar of na afronding van de behandeling het eindbedrag van de therapie bepaald. De hieruit voortkomende bedragen, ook wel tarieven genoemd, worden ieder jaar door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgesteld en deze tarieven hanteert NW-Psychologie. Deze tarieven (ingegeven door de NZa) stelt NW-Psychologie dus niet zelf vast en zijn ook niet onderhandelbaar. 
Voor de DBC wordt de tijd geregistreerd in uw dossier. Hierbinnen valt de directe gesprekstijd, emailcontacten en telefonische contacten maar ook de verslaglegging, intervisie, contact met verwijzers, maken van behandelplan, verwerken van ROM gegevens.

Conform de richtlijnen van de NZa dient het hele zorgtraject gefactureerd te worden, ook als er minder gesprekken nodig zijn of als je als cliënt de behandeling voortijdig afbreekt. Welk zorgproduct er bij jou nodig is, wordt na de intake doorgaans duidelijk (soms moet dit gaandeweg de behandeling worden bijgesteld).

Indicatie inschatting SGGZ-kosten 2020-2021 (maar dit is afhankelijk van de diagnosegroep!!! Zie kosten SGGZ NzA)
250 - 799 minuten (8-10 sessies) -   € 1500,-
 800 - 1799 minuten  (gem 15-20 sessie)-  € 2800,-
1800 -2999 minuten  (gem 30-40 sessies)-  € 5100,-

Voor een overzicht van de specifieke tarieven die zijn vastgesteld door de NZa verwijzen we je naar:
tarieven specialistische GGZ-dbc-2020
en tarieven GGZ-dbc-2021

De totale hoeveelheid tijd die aan jou en jouw behandeling besteed is, is geldend voor de DBC. Dit is de optelsom van directe en indirecte tijd. Bijvoorbeeld 400 minuten directe tijd en 150 minuten indirecte tijd maakt samen 550 minuten. Deze valt dan in de DBC-categorie: 250-799 minuten. Aan deze DBC hangt een door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde prijs vast. Noch op de werkwijze noch aan de prijsstelling hebben wij als praktijk invloed. Uit deze systematiek kun je dus afleiden dat wanneer wij nu 300 of 750 minuten aan jouw zorg besteden, hieraan dezelfde prijs is gekoppeld. 

De kosten die in rekening worden gebracht hangen dus af van de bestede tijd. Hierbij gaat het om de tijd die wij je spreken = directe tijd (gesprekken, onderzoek, telefoon en email/ehealth), maar ook om tijd voor verslaglegging en overleg, de indirecte tijd. Bij diagnostisch onderzoek besteden we vaak meer tijd aan de verslaglegging dan aan de gesprekken zelf, omdat het belangrijk is dat de informatie op een goede manier in het verslag wordt verwoord. Ook bij behandeling wordt verslaglegging gedaan (o.a. gespreksaantekeningen na elke afspraak, het schrijven van een behandelplan en huisartsbrief, overleggen in een MDO, verwerken van vragenlijsten en behandelmetingen, het met andere zorgverleners coördineren van je zorg). Hierdoor is het dus zo dat er meer tijd in rekening wordt gebracht dan jezelf hebt doorgebracht bij je behandelaar.

DE REKENING
De kosten van de behandeling betaal je in eerste instantie zelf (in maandelijkse termijnen) en kun je aan het einde van je behandeling (of uiterlijk na 12 maanden - omdat een DBC maximaal 1 jaar mag duren) terugvorderen bij je zorgverzekeraar.

Na een jaar behandeling krijg je dus een factuur over het afgelopen jaar. Als de behandeling daarna wordt voortgezet, dan starten de minuten weer op nul en ontvang je aan het eind van dat jaar weer een nieuwe factuur.

Je kunt de kosten na het sluiten van deze behandelDBC (dat is bij een BGGZ product na max 10 sessies en bij een SGGZ product na maximaal 1 jaar) zelf indienen ter declaratie. Vanwege de GGZ vergoeding constructie kun je dit niet eerder of per sessie bij je zorgverzekeraar declareren – dit kan alleen na beëindiging van het zorgproduct.

Psychodiagnostisch onderzoek
Kosten voor kort diagnostisch psychologisch onderzoek en ook uitgebreider psychologisch onderzoek kunnen worden vergoed vanuit de vergoedingen voor de specialistische GGZ indien er sprake is van een zorgvraag en daarmee een verwijzing van de huisarts.
Indien er geen zorgvraag is, maar je toch een vraag hebt voor een psychodiagnostisch onderzoek, dan zijn de kosten voor jouw rekening - neem dan contact met mij op voor de kosten.

Zelfbetalers (private financiering)
Indien je behandeling  zelf wilt betalen (zonder vergoeding en inmenging van je verzekeraar) is dat natuurlijk ook mogelijk. Je hebt dan geen verwijsbrief van je (huis)arts nodig. NW-Psychologie rekent dan de DBC producten zoals eerder aangegeven.  De precieze kosten hangen af van het uiteindelijk tarief dat bepaald wordt door het aantal minuten dat geïnvesteerd wordt in jouw behandeling. Het tarief bij NW-Psychologie voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de B-ggz of S-ggz. NZA tarief BGGZ en SGGZ (zie hierboven).

Niet verzekerde zorg - onverzekerd product (OVP)
Indien je klachten hebt, die niet onder de verzekerde zorg vallen (zoals aanpassingsproblemen, werkgerelateerde problemen of relatieproblemen) en/of er GEEN DSM-V Classificatie kan worden vastgesteld, dan betaal je de kosten zelf.
 NW-Psychologie rekent dan €114,41 (NzA tarief) per gesprek van 45 minuten (met 15 minuten administratietijd), hetzelfde tarief geldt ook voor de indirecte tijd (administratie tijd).

De rekening
De kosten van de behandeling betaal jezelf  middels een maandelijkse voorschotbetaling op de eindfactuur. Of, als we vaste afspraken hebben gemaakt, geheel aan het begin.
L.S. Wanneer je vermoed dat je klachten werkgerelateerd zijn, overweeg dan eens met je werkgever te overleggen over (mee)financiering.

Voorschotbetaling
Per sessie wordt als uitgangspunt gemiddeld  €90,- berekend die je betaald als voorschot op je eindnota. Je ontvangt maandelijks een factuur over de genoten behandelsessies. Aan het eind van de behandeling ontvang je de eindnota die je kunt indienen bij je zorgverzekeraar. Uiteraard worden de betaalde voorschotten bij de eindnota weer verrekend met het nog openstaande bedrag of terugbetaald aan je als we werken met een acte van cessie.
Lees verder bij betaling.
  

Afzeggen afspraak (no show)
Het kan gebeuren dat je een afspraak af moet zeggen. Dit kun je doen via het verzenden van een SMS of email. Hoe eerder je dat doet, hoe prettiger dat voor mij is. Als je de afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt (1 werkdag) of helemaal niet afzegt, dan zal er een ‘no show tarief’ in rekening gebracht worden. Dit bedraagt €65,- en wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar. Je ontvangt hiervoor een aparte rekening.

Heb je vragen? Neem dan contact met mij op.


NB: Hoewel met grote nauwkeurigheid opgesteld kan aan bovenstaande tekst geen rechten worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan van jouw verzekeringsrechten. Geadviseerd wordt om schriftelijk (e-mail) met uw verzekeraar te communiceren. Dit laatste omdat mondeling geregeld verkeerde informatie wordt verstrekt.

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het wordt een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is. Dit houdt kort gezegd in dat er per 01-01-2022 per consult betaald wordt en er niet meer met jaarlijkse DBC's. 

ALLE LOPENDE BEHANDELINGEN WORDEN PER 31-12-2021 GEFACTUREERD en op DBC afgerond.
Per 01-01-2022 start dan de behandeling binnen het nieuwe zorgprestatiemodel.

Voor jou als client verandert er NIETS - maar administratief dus wel!