Close

Vergoedingen

Wij doen onze uiterste best om je zo goed mogelijk te informeren met betrekking tot de zorgverzekering. Je kunt geen rechten ontlenen aan dit advies en wij adviseren je dan ook om altijd voorafgaand aan jouw inschrijving / behandeling bij jouw zorgverzekeraar te controleren wat je vergoed krijgt.

VERGOEDINGEN
Volgens de wet heeft iedereen recht op psychotherapie. De vormen van psychotherapie die bij NW-psychologie worden aangeboden, zijn dan ook opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet en worden om deze reden door de zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed na aftrek van het eigen risico (voor 2023/2024:  €385).
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van deze therapie is altijd een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

NW-Psychologie voldoet aan strenge kwaliteitsnormen voor zorgverleners, waaronder praktijkaccreditering, herregistratie-eisen alsook de Inspectie en de Tuchtraad waaronder ik als BIG-geregistreerde zorgverlener val De zorg die NW-Psychologie biedt, voldoet dan ook aan alle eisen om in aanmerking te komen voor vergoede zorg vanuit de zorgverzekeringswet:

* N. Woldringh staat ingeschreven als Klinisch Psycholoog (GZ-psycholoog) en Psychotherapeut in het BIG-register (artikel 14)
* De praktijk heeft een geldig kwaliteitsstatuut
* NW-Psychologie voldoet aan de geldende kwaliteitseisen (Nvgzp, NIP, FGZPt, VGCT, LVVP)
* De praktijk is LVVP gecertificeerd (keurmerk)
* De kosten van een consult zijn niet hoger dan de wettelijk vastgestelde NZa tarieven.

* NW-Psychologie verleent stepped care zorg op grond van deskundig oordeel (kort waar kan en lang waar moet)
* NW-Psychologie werkt samen met collega (vrijgevestigde) psychologen, psychiaters en heeft ook nauwe banden met GGZ-instellingen 
* NW-Psychologie biedt evidence based care (met state-of-the-art therapie en diagnostiek inzichten)
* NW-Psychologie maakt gebruik van ROM en E-health

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder
Voor 2024 heb ik (net als in 2023) aan alle zorgverzekeraars een contractvoorstel gevraagd. Een deel van de zorgverzekeraars is hier niet op in gegaan (omdat er volgens hen al genoeg zorg was ingekocht in deze regio, of omdat ik onvoldoende omzet had gedraaid de afgelopen jaren voor hun klanten). De aanbiedingen die ik wel heb ontvangen waren door de lage tarieven, zeer lage omzetplafonds, targets op nieuwe patiënten en boetes op onderschrijding/overproductie niet toereikend. Dit betekent dat ik net als in 2023 genoodzaakt ben om in 2024 ongecontracteerde zorg te verlenen.

Ik begrijp dat ik hiermee maak dat niet iedereen psychotherapeutische zorg bij NW-Psychologie kan krijgen. En dat is teleurstellend. Echter kan ik ook niet inboeten op kwaliteit en kosten, en mijzelf over de kop werken. Het is een breder maatschappelijk probleem dat we als burgers met elkaar moeten aangaan, zeker om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden.

De invloed van de zorgverzekeraars is daarmee de afgelopen jaren sterk toegenomen. NW-Psychologie heeft bezwaren tegen die steeds groter wordende macht, omdat zij daarmee kwalitatief goede zorg ondergeschikt maken aan geld. Door de vele eisen die zij stellen, en daarmee de toegenomen regeldruk, is het moeilijk om goede, op maat gemaakte, kwalitatief goede zorg te bieden en druist het in tegen onze beroepscode. Er is erg veel onderzoek gedaan naar wat goede en werkzame factoren zijn in een behandeling. Hiermee maak ik graag een behandeling op maat, passend bij de persoon, zijn of haar klachten en wat hij/zij nodig heeft. Veel zorgverzekeraars hebben echter zoveel regels opgesteld in de contracten, dat dit een goede behandeling in de weg kan staan. We moeten dan bijvoorbeeld verplicht inzage geven in de dossiers van cliënten, de zorgverzekeraar bepaalt hoeveel cliënten NW-Psychologie per jaar mag behandelen door middel van zogenoemde 'omzetplafonds', of moet een behandeling voortijds gestopt worden, omdat het budget op is, en bemoeien zij zich met de inhoud van de behandeling. Hoewel ook ik begrijp dat we moeten letten op de kosten, denk ik dat deze ontwikkeling een stap te ver is gegaan en dat het kwaliteitsoogpunt teveel uit het oog verloren is. Daarom kies ik ervoor om geen contracten met de verschillende zorgverzekeraars te tekenen.
Daarmee ben ik een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Als de contractering meer in samenwerking verliep, met passende financiële vergoedingen en mogelijkheden voor de kwaliteit van zorg die geboden wordt, zou ik zeer zeker openstaan voor contracten. 

Wat betekent het nu voor jou?
Als je zorg wilt bij NW-Psychologie betekent het:

Dat je zelf bij je zorgverzekering moet nagaan welk percentage van de NZa tarieven zij gaan vergoeden van de zorg die NW-Psychologie levert.
Dat je zelf bij je zorgverzekering moet nagaan of het nodig is dat je eerst bij de zorgverzekering toestemming (machtigingsverzoek) moet vragen om bij een ongecontracteerde GGZ aanbieder in zorg te mogen.
Je zelf eerst de rekening moet betalen en vervolgens de rekening moet indienen bij je zorgverzekeraar om de kosten (deels) vergoed te krijgen

Lees meer over de Contractvrije Psycholoog en Zorg voor Kwaliteit.


MISVATTINGEN over niet-gecontracteerde zorgverleners

De kwaliteit is minder hoog
Ik voldoe aan dezelfde eisen als de collega die wel contracten is aangegaan, omdat de kwaliteit los staat van zorgcontractering.

De zorg is duurder bij ongecontracteerde zorgaanbieders
Nee. Er zijn vaste bedragen vastgesteld voor verzekerde psychologisch zorg, de bekende NZa tarieven. Deze tarieven rekent NW-Psychologie dan ook. Dat de zorgverzekeraars een lager bedrag dan deze NZa tarieven uitbetalen aan zorgverleners die wel contracten zijn aangegaan, wil niet zeggen dat de zorg bij ongecontracteerden duurder is, maar dat de zorgverzekeraar te weinig betaald aan mensen met contracten.
De NZatarieven voor de vrijgevestigde prakijken zijn de laagste tarieven van alle GGZ tarieven (instellingen hebben hogere NZa tartieven). Bovendien: Het tarief mag “hoog” lijken, maar in dit tarief zit ‘overhead’. De vrijgevestigde contractvrije psycholoog voldoet aan de volgende zaken (tijd en geld wat allemaal verdisconteert zit in het sessietarief)

tussentijds contact (app, mail, telefonisch, even overleg met de huisarts/verwijzer)
verslaglegging
intervisie en bij complexe zaken supervisie van een expert

Daarnaast moet de vrijgevestigde psycholoog uit het tarief ook de volgende zaken betalen:
• Praktijkruimte
• Verzekeringen (tuchtrechtverzekering, aanasprakelijkheidsverzekering, AOV etc)
• Materialen (denk aan e-health, onderzoeksmateriaal)
• ICT / automatisering (zoals een electronisch clienten dossier,  AVG proof communicatiemiddelen)
• Lidmaatschappen (beroepsverenigingen, wetenschappelijke tijdschriften etc)
• Herregistratie verplichtingen
• Bijscholing (waarbij ook praktijk dicht, dus geen omzet en kosten voor de bijscholing)
• Pensioen

Daarom komt de NZa op een marktconform tarief uit waar dit allemaal in zit (en dat past maar net en vaak al net niet). Bizar te denken dat grote verzekeraars dan weer ONDER dat tarief willen uitbetalen voor zorg. Het NZa tarief is dus absoluut niet te hoog en dienst dan ook als ONDERGRENS gehanteerd te worden, ook voor contracten.
De NZa heeft dus een tarief berekend. Dit tarief is niet  gecorrigeerd voor de inflatie, en blijft wat dat betreft al achter in tijden van hoge inflatie en stijgende kosten. De hoog-opgeleide zorgprofessionals houden zich strikt aan deze NZa tarieven (gaan hier niet boven zitten). Waarom hebben gecontracteerden eigenlijk geen recht op de100% NZa tarieven? Het betekent dat veel GGZ-organisaties het financieel maar net of net niet financieel red.
In de basis vind ik dat het zo zouden moeten zijn dat gekwalificeerde BIG-geregistreerde zorgverleners allen in aanmerking komen voor volledige vergoeding, of je nu wel of geen contract zou hebben. Eigenlijk vind ik dat die contractering op de schop moet. Zeker aangezien het ‘tekenen bij het kruisje’ is er er geen enkele samenwerking is tussen zorgverzekeraar en zorgverlener.

De zorg bij ongecontracteerde zorgverleners zorgt ervoor dat de kosten van een zorgpolis hoger worden
Nee. Als je als zorgverlener een contract aangaat, dan word je betaald, op het door de verzekeraar bepaalde tarief wat vrijwel bij alle verzekeraars ONDER het vastgestelde NZa tarief ligt. Poliskosten worden hoger omdat we met zijn allen meer zorg verbruiken (overigens met name in het medische segment) en de zorgverzekeraar hierin keuzes maakt (inhoudelijk wat wel/niet vergoed wordt) maar ook wat de polis gaat kosten.
Wat zagen we wel in 2023: de paar restitutiepolissen die er toen nog waren, hadden natuurlijk een aanzuigende werking op de mensen die bv GGZ nodig hadden bij een ongecontracteerde praktijk/instelling, wat de kosten bij die specifieke verzekeraars deden stijgen. In 2019 waren er 21 restitutiepolissen, in 2023 nog maar 6. Dan verdelen de kosten zich dus niet over 21 maar over 6 verzekeraars waardoor de 6 verzekeraars meer zijn gaan betalen voor ongecontracteerde zorg. Maar i.p.v. dat met de gehele branch aan te pakken (en daarmee de kosten te spreiden middels het aanbieden van overall restitutiepolissen), stoten ze die polissen af, waardoor nu weer 3 van die verzekeraars zeggen: we hebben te veel moeten betalen dus schaffen we de restitutiepolis ook af.


NB Wat als de zorgverzekeraar minder dan 75% vergoedt? * bron LVVP
Cliënten met een zuivere restitutiepolis krijgen 100% van de niet-gecontracteerde zorg, marktconform tarief (wat iedere zorgverzekeraar  zelf bepaald) vergoed door de zorgverzekeraar. Zoals aangegeven krijgen cliënten met een natura- of combinatiepolis minder. Als de verzekeraar minder dan 75% vergoedt, is de kans groot dat de cliënt toch recht heeft op een hogere vergoeding; hier geldt het 'hinderpaalcriterium'. Dit houdt in dat de vergoeding bij een naturapolis niet zó laag mag zijn dat dit de cliënt belet om naar deze zorgverlener te gaan. In dat geval kan de cliënt bij de zorgverzekeraar aandringen op een hogere vergoeding.


Onverzekerde zorg (onverzekerd product - OVP)
Zorgverzekeraars hebben de onderstaande klachten (als ze voorkomen zonder bijkomende psychische klachten) uitgesloten van vergoeding:

Relatieproblemen
 
Problemen op het werk
A
anpassingsstoornissen
 
Psychologische onderzoeken (buiten behandeling om)
 
Intelligentieonderzoeken (buiten behandeling om)
 
Trainingen op gebied van ontspanning en voorkomen van stress
 
Levensfase/levensvragen problematiek
 
Persoonlijke coaching
 
Psychologische hulp in verband met medische aandoeningen
 
Klachten die niet voldoen aan de criteria van een psychiatrische diagnose volgens de DSM-V

Ondanks dat de verzekeraar de behandeling niet vergoed,  ben je bij NW-Psychologie wel aan het juiste adres voor goede zorg! Bijvoorbeeld naar aanleiding van gebeurtenissen of veranderingen in je leven waarbij je psychische gezondheidsklachten ontwikkelt en behoefte hebt aan tijdelijke ondersteuning in de vorm van diagnostiek, psychologische gesprekken of psychotherapie.

We brengen in dat geval de kosten bij jou in rekening. NW-Psychologie rekent het NZa tarief van 45 minuten, hetzelfde tarief geldt ook voor overige activiteiten die NW-Psychologie in het kader van goede zorg voor jou uitvoert, waaronder de indirecte tijd (administratie tijd) en brengen deze per maand bij jou in rekening. De precieze kosten hangen af van het uiteindelijke tarief dat bepaald wordt door het aantal minuten dat geïnvesteerd wordt in jouw behandeling. Wellicht ben je wel aanvullend verzekerd voor aanvullende psychologische zorg (die buiten de basisverzekering valt) en krijg je toch de behandeling (deels) vergoed. Dit kun je checken bij jouw verzekeraar.
Voor zorg die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed, heb je geen verwijsbrief nodig van je huisarts (of bedrijfsarts).