Close

Vergoedingen

VERGOEDINGEN

De zorg die NW-Psychologie biedt, voldoet aan alle eisen om in aanmerking te komen voor vergoede zorg vanuit de zorgverzekeringswet:

* De praktijk heeft een geldig kwaliteitsstatuut
* NW-Psychologie voldoet aan de geldende kwaliteitseisen (Nvgzp, NIP, FGZPt, VGCT)
* De praktijk is LVVP gecertificeerd (keurmerk)
* N. Woldringh staat ingeschreven als Klinisch Psycholoog (GZ-psycholoog) en Psychotherapeut in het BIG-register
* NW-Psychologie verleent stepped care zorg op grond van deskundig oordeel (kort waar kan en lang waar moet)
* NW-Psychologie werkt samen met collega (vrijgevestigde) psychologen, psychiaters en heeft ook nauwe banden met GGZ-instellingen 
* NW-Psychologie biedt evidence based care (met state-of-the-art therapie en diagnostiek inzichten)
* NW-Psychologie maakt gebruik van ROM en E-health

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder
De invloed van de zorgverzekeraars is de afgelopen jaren sterk toegenomen. NW-Psychologie heeft bezwaren tegen die steeds groter wordende macht, omdat zij daarmee kwalitatief goede zorg ondergeschikt maken aan geld. Door de vele eisen die zij stellen, en daarmee de toegenomen regeldruk, is het moeilijk om goede, op maat gemaakte, kwalitatief goede zorg te bieden en druist het in tegen onze beroepscode. Er is erg veel onderzoek gedaan naar wat goede en werkzame factoren zijn in een behandeling. Hiermee maak ik graag een behandeling op maat, passend bij de persoon, zijn of haar klachten en wat hij/zij nodig heeft. Veel zorgverzekeraars hebben echter zoveel regels opgesteld in de contracten, dat dit een goede behandeling in de weg kan staan. We moeten dan bijvoorbeeld verplicht inzage geven in de dossiers van cliënten, de zorgverzekeraar bepaalt hoeveel cliënten NW-Psychologie per jaar mag behandelen door middel van zogenoemde 'omzetplafonds', of moet een behandeling voortijds gestopt worden, omdat het budget op is, en bemoeien zij zich met de inhoud van de behandeling.
Hoewel ook ik begrijp dat we moeten letten op de kosten, denk ik dat deze ontwikkeling een stap te ver is gegaan en dat het kwaliteitsoogpunt teveel uit het oog verloren is. Daarom kies ik ervoor om geen contracten met de verschillende zorgverzekeraars te tekenen.
Daarmee ben ik een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.


Dit zijn jouw voordelen:
Je kunt zelf kiezen bij wie je in therapie wil

Je krijgt op maat gemaakte (persoonsgerichte) zorg zonder bemoeienis van de zorgverzekeraar
Je zorgverzekeraar heeft geen recht op inzage in jouw dossier

Het nadeel is:
 De kosten van jouw behandeling moet je zelf vooruit betalen en aan het einde van de behandeling moet je zelf jouw factuur indienen bij jouw zorgverzekeraar voor vergoeding.
Je moet mogelijk een deel (varierend van 0 tot 50%) zelf betalen, afhankelijk van je verzekering (lees hieronder meer);
Ik adviseer je sterk om voorafgaand aan je behandeling na te gaan welke polis je hebt, contact op te nemen met je zorgverzekeraar  en na te gaan wat dit betekent voor jouw vergoeding van de behandeling bij NW-psychologie (en welke eisen jouw zorgverzekeraar verder kan stellen - bv inzage in je behandelplan voordat ze overgaan tot vergoeding).  Zo kom je achteraf niet voor financieel vervelende verrassingen te staan.

Lees meer over de Contractvrije Psycholoog en Zorg voor Kwaliteit.

Vergoedingen vanuit de zorgverzekeringswet
Volgens de wet heeft iedereen recht op psychotherapie. De vormen van psychotherapie die bij NW-psychologie worden aangeboden, zijn dan ook opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet en worden om deze reden door de zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed na aftrek van het eigen risico (voor 2019:  €385). Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van deze therapie is altijd een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.


NB Wat als de zorgverzekeraar minder dan 75% vergoedt? * bron LVVP
Cliënten met een zuivere restitutiepolis krijgen 100% van de niet-gecontracteerde zorg, marktconform tarief (wat iedere zorgverzekeraar  zelf bepaald) vergoed door de zorgverzekeraar. Zoals aangegeven krijgen cliënten met een natura- of combinatiepolis minder. Als de verzekeraar minder dan 75% vergoedt, is de kans groot dat de cliënt toch recht heeft op een hogere vergoeding; hier geldt het 'hinderpaalcriterium'. Dit houdt in dat de vergoeding bij een naturapolis niet zó laag mag zijn dat dit de cliënt belet om naar deze zorgverlener te gaan. In dat geval kan de cliënt bij de zorgverzekeraar aandringen op een hogere vergoeding.


De rekening
De psychotherapeutische zorg die NW-Psychologie levert valt wel onder de zorgverzekeringswet. Wanneer je bij jouw zorgverzekeraar informeert naar de mogelijkheden van vergoeding van de behandeling bij NW-Psychologie, is het belangrijk goed uit te vragen over welk percentage het gaat van welk tarief. Percentages kunnen namelijk variëren, maar ook de tarieven die worden gehanteerd kunnen variëren (bijvoorbeeld 70% of 100% van het NZA-tarief  of een door jouw zorgverzekeraar bepaald marktconform tarief).

We zullen samen in het eerste kennismakingsgesprek een inschatting maken wat de behandeling kan gaan kosten (via eiswijzer) en wat je eventueel zelf zou moeten bijbetalen. We maken samen betalingsafspraken en aan het einde van je behandeling dien je zelf de rekening in bij je zorgverzekeraar, die de vergoeding dan weer aan jou uitbetaald.

NB. Het type polis wat je hebt afgesloten bepaalt dus de hoogte van de vergoeding van jouw behandeling door jouw zorgverzekeraar. Het voldoen van jouw factuur aan NW-Psychologie blijft echter JOUW verantwoordelijkheid.


Ik adviseer je sterk om voorafgaand aan je behandeling na te gaan welke polis je hebt, contact op te nemen met je zorgverzekeraar  en na te gaan wat dit betekent voor jouw vergoeding van de behandeling bij NW-psychologie (en welke eisen jouw zorgverzekeraar verder kan stellen - bv inzage in je behandelplan).
Zo kom je achteraf niet voor financieel vervelende verrassingen te staan.


Als je contact opneemt met je verzekering heb je mogelijk onderstaande gegevens van mij nodig:
Mevr. drs. A.C.  Woldringh, Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut / Cognitief-Gedragstherapeut VGCT
BIG registraties:
Klinisch Psycholoog / GZ-psycholoog: 89066693425
Psychotherapeut: 1906669341

persoonlijke AGB code: 94061002
AGB code praktijk: 94063229


TYPE VERZEKERINGSPOLISSEN
Een natura polis biedt recht op zorg (die de verzekeraar heeft bepaald) en de restitutiepolis biedt recht op vergoeding (waarbij JIJ bepaalt naar welke zorgverlener je gaat)
Kijk ook onderstaand filmpje voor uitleg

RESTITUTIE POLIS - Een volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en je hebt dus de vrije keuze naar wie je toe gaat. Als je bij mij in behandeling wilt, dan is dit de meest gunstige variant en wordt je gehele behandeling (minus de eigen bijdrage) vergoed.
Een restitutiepolis is vaak enkele euro's duurder per maand dan de natura of combi polissen maar het grote voordeel is dus dat je je eigen zorgaanbieder mag kiezen.

NATURA POLIS - Je krijgt alleen een volledige vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieders (zorgaanbieders die door je verzekering zijn uitgekozen). Indien je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat zoals ik, moet je een deel van de kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 60 tot 80% van het tarief vergoed. Dit betekent dat je zelf het overige percentagedeel (20-40%) moet betalen.

COMBI POLIS - Voor sommige vormen van zorg worden alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Hier moet je dus zelf goed nagaan wat de voorwaarden van jouw verzekeringspolis zijn en welk percentage of bedrag er vergoed wordt en welk deel je vervolgens nog zelf moet betalen.

Kortom - Mensen met een zuivere restitutiepolis krijgen hun behandeling voor 100% (van het door de zorgverzekeraar bepaalde marktconforme tarief) vergoed, ongeacht of hun behandelaar een contract heeft met hun zorgverzekeraar of niet. Mensen met een naturapolis hebben in principe gekozen voor zorg in natura, wat inhoudt dat zij zorg afnemen bij een behandelaar met wie hun zorgverzekeraar een contract heeft (en hierbij laten ze dus hun zorgverzekeraar de hulpverlener kiezen). Kiezen ze desondanks toch voor een zorgverlener die geen contract heeft met hun zorgverzekeraar, dan krijgen zij minder vergoed. Dat bedrag zou dus 75% van het marktconforme tarief (een tarief wat iedere zorgverzekeraar weer voor zichzelf vaststelt) moeten zijn, maar helaas is het vaak niet. 

Ik raad iedereen aan een restitutiepolis af te sluiten als basisverzekering. Dat kan per ieder nieuw verzekeringsjaar. Je bent dan nooit afhankelijk van jouw zorgverzekeraar en je kunt zelf je arts, psycholoog, zorgverlener of ziekenhuis kiezen.

De manier waarop je verzekerd bent, wordt steeds belangrijker voor vergoeding van zorg. De volgende link biedt een flyer met informatie over onder andere het verschil tussen een natura-, restitutie- en budgetpolis en wat dit betekent voor jouw keuzevrijheid en hoogte van vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg: informatie zorgverzekering 2017

Onverzekerde zorg (onverzekerd product - OVP)
Zorgverzekeraars hebben de onderstaande klachten (als ze voorkomen zonder bijkomende psychische klachten) uitgesloten van vergoeding:

Relatieproblemen
 
Problemen op het werk
A
anpassingsstoornissen
 
Psychologische onderzoeken (buiten behandeling om)
 
Intelligentieonderzoeken (buiten behandeling om)
 
Trainingen op gebied van ontspanning en voorkomen van stress
 
Levensfase/levensvragen problematiek
 
Persoonlijke coaching
 
Psychologische hulp in verband met medische aandoeningen
 
Klachten die niet voldoen aan de criteria van een psychiatrische diagnose volgens de DSM-V

Ondanks dat de verzekeraar de behandeling niet vergoed,  ben je bij NW-Psychologie wel aan het juiste adres voor goede zorg! Bijvoorbeeld naar aanleiding van gebeurtenissen of veranderingen in je leven waarbij je psychische gezondheidsklachten ontwikkelt en behoefte hebt aan tijdelijke ondersteuning in de vorm van diagnostiek, psychologische gesprekken of psychotherapie.

We brengen in dat geval de kosten bij jou in rekening. NW-Psychologie rekent het NZa tarief (zie Tarieven 2022) van 45 minuten, hetzelfde tarief geldt ook voor overige activiteiten die NW-Psychologie in het kader van goede zorg voor jou uitvoert, waaronder de indirecte tijd (administratie tijd) en brengen deze per maand bij jou in rekening. De precieze kosten hangen af van het uiteindelijke tarief dat bepaald wordt door het aantal minuten dat geïnvesteerd wordt in jouw behandeling. Wellicht ben je wel aanvullend verzekerd voor aanvullende psychologische zorg (die buiten de basisverzekering valt) en krijg je toch de behandeling (deels) vergoed. Dit kun je checken bij jouw verzekeraar.
Voor zorg die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed, heb je geen verwijsbrief nodig van je huisarts (of bedrijfsarts).


 

Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk te informeren met betrekking tot de zorgverzekering. U kunt geen rechten ontlenen aan dit advies en wij adviseren u dan ook om altijd voorafgaand aan uw behandeling bij uw zorgverzekeraar te controleren wat u vergoed krijgt.


Independer.nl heeft een overzicht gemaakt welke verzekeraar wat vergoed voor NW-Psychologie.
Als er 'nee' staat vermeld: zul je een deel zelf moeten bijbetalen
Als er 'ja' staat vermeld krijg je veelal alles vergoed.

*Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk dit na te gaan bij jouw verzekeraar. 


 

BELANG VAN EEN GELDIGE VERWIJZING!!!


Als een verwijzing onvoldoende juist is opgesteld, betekent dit dat de verzekeraar je behandeling NIET vergoed!!! Dus voordat we starten is het belangrijk dat de verwijzing in orde is.
Format Verwijsbrief 2019 - deze kunt u uitprinten en meenemen naar jouw huisarts.

Wat moet er op de verwijzing staan:

• de naam, functie en AGB-code van je verwijzer vermeld;
• een handtekening van je verwijzer en/of een praktijkstempel;
• de verwijzing is gedateerd maximaal zes maanden vóór start behandeling en minimaal op de datum van start behandeling (dat wil zeggen de datum van het eerste directe of indirecte patiëntgebonden contact);
• op de verwijzing staat aangegeven dat de verwijzing is voor basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ;
• de verwijzing moet de keuze voor basis-GGZ dan wel specialistische GGZ beargumenteren met gebruikmaking van de 5 landelijk vastgestelde criteria (Verwijsmodel / HHM-rapport):
1 - vermoeden op een DSM benoemde stoornis; bv depressie of angststoornis
2 - ernst van de problematiek;
3 - risico;
4 - complexiteit;
5 - beloop klachten.