Close

Therapeutisch Psychodiagnostisch Onderzoek

NW-Psychologie is gespecialiseerd in de uitvoering en supervisie van (complex) psychodiagnostisch onderzoek.

Je kunt bij NW-Psychologie terecht voor een psychodiagnostisch onderzoek in het kader van een zorgvraag of second opinions op het gebied van een psychodiagnostische hulpvraag.
NIET in het kader van voogdijaanvragen, rechtszaken, wilsbekwaamheid bepaling, of andere forensische vraagstellingen.


Wat is een psychodiagnostisch onderzoek?
Een psychodiagnostisch onderzoek is een manier van onderzoek om na te gaan hoe je in elkaar zit, wat je sterke en minder sterke punten zijn op het gebied van intelligentie, persoonlijk functioneren, sociaal functioneren. Het bestaat uit verschillende gesprekken en de afname van vragenlijsten en ander onderzoeksmateriaal. NW-Psychologie werkt veelal vanuit samenwerkende houding (gefundeerd op het Therapeutisch Psychologisch Onderzoek) waarbij we op zoek gaan naar antwoorden op vragen die jij hebt over jezelf.

Psychologisch onderzoek is één van de manieren om informatie over een persoon te verzamelen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een psychologisch onderzoek belangrijke voordelen heeft boven een subjectief oordeel gebaseerd op bijvoorbeeld intuïtie, gevoel of individuele ervaring. Met psychologisch onderzoek wordt gestreefd naar het verkrijgen van een zo objectief mogelijk beeld van de te onderzoeken persoon.

Therapeutisch Psychodiagnostisch Onderzoek
TPO gaat verder waar andere vormen van onderzoek stoppen. In deze vernieuwende methode van psychodiagnostiek staat de samenwerking tussen diagnosticus/behandelaar en cliënt centraal. De onderzoeksvragen worden geformuleerd in samenwerking met de cliënt. De cliënt is niet alleen bron van informatie, maar vooral een belangrijke deelnemer in het onderzoek. En dit levert veel meer inzichten op.

Het doel van een TPO is om meer over jezelf te weten te komen en over de problemen die er zijn. Samen met de onderzoeker ga je op zoek naar de ontbrekende puzzelstukken om te begrijpen waar je problemen vandaan komen. Een TPO kan je helpen om het begrip over jezelf, anderen en de wereld te veranderen. In sommige gevallen biedt TPO voldoende ruimte om direct, zonder extra ondersteuning, positieve effecten te bereiken. In andere gevallen is er na een TPO een behandeling nodig. De adviezen uit het TPO helpen dan om de behandeling richting te geven.

TPO is een nieuwe vorm van psychologisch onderzoek, die werd ontwikkeld door Stephen Finn (www.therapeuticassessment.com).

Het doel van een (therapeutisch) psychodiagnostisch onderzoek is dan ook om meer zicht te krijgen op je klachten en/of problemen, vaak in samenhang met inzicht in hoe je in elkaar zit. Na een psychodiagnostisch onderzoek hebben we meer zicht op je problematiek, je sterke kanten en kwetsbaarheden, waardoor we je behandeling meer kunnen toespitsen op wat jij in jouw situatie nodig hebt.

In een persoonlijkheidsonderzoek gaat het om het inventariseren van persoonlijke eigenschappen en kenmerken. Op basis hiervan kunnen wij een uitspraak doen over jouw sterke en minder sterke kanten en daarmee over jouw psychische belastbaarheid. Het is belangrijk te weten hoeveel druk je aan kunt en wat de gevolgen kunnen zijn van een te hoge mate van stress voor jouw psychisch evenwicht. Met een psychologisch onderzoek is het vaak mogelijk jouw problemen en jouw manier van omgaan met spanningen te onderscheiden. Daarnaast proberen wij na te gaan op welke manier jouw persoonlijke levensloop het huidig functioneren beïnvloedt.

In een neuro-psychologisch onderzoek wordt er door middel van tests informatie over allerlei functies die vaak aangeduid worden als ’cognitieve functies’. Voorbeelden hiervan zijn het geheugen, de aandachtsfunctie, het concentratievermogen, de waarneming, taalfuncties en ruimtelijk inzicht evenals het probleemoplossend vermogen en sociaal inzicht.

In een intelligentie of capaciteiten onderzoek meten wij met behulp van een capaciteitentest (ook wel intelligentietest genoemd) het niveau van jouw functioneren. Daarnaast brengen wij de sterke en minder sterke kanten van jouw denkvermogen in kaart.

In een klachtenonderzoek stellen wij met behulp van diverse vragenlijsten en interviews vast welke klachten je hebt en wat de ernst daarvan is.

Specifiek onderzoek kan zicht richten op vragen als:
- Heb ik een Autismespectrum Stoornis?
- Heb ik AD(H)D?


WERKWIJZE
Een geheel psychodiagnostisch onderzoek duurt vaak meerdere uren, verdeeld over verschillende dagdelen. Veelal zien we elkaar 2x vier uur; dit bespreken we samen. Soms is het nog van belang om een belangrijke ander uit je leven (bijvoorbeeld, je vader of moeder, of partner) te spreken om zo ook informatie over jou te verzamelen.
Het onderzoek kan ook (deels) via videobellen plaatsvinden.

Anamnese onderzoek
We gaan eerst samen in gesprek om na te gaan wat je zelf onderzocht wilt hebben en welke vragen je hebt over jezelf. Die zullen leidend zijn voor het onderzoek en die gaan we samen beantwoorden. Neem vooral informatie uit eerdere onderzoeken en/of behandelingen mee naar dit gesprek.

Vervolgens ga ik uitgebreid met je in gesprek om te bespreken waar je last van hebt, hoe je met bepaalde situatie omgaat, hoe je je van kind tot volwassene ontwikkelt hebt, welke gebeurtenissen je in je leven hebt meegemaakt en hoe je daar mee om bent gaan etc etc.

Psychodiagnostisch testonderzoek
Dit kan bestaan uit:
- het invullen van (zelf)rapportage vragenlijsten
- het ondergaan van specifieke uitvoerende testen (bv puzzels of andere oefeningen)
- de afname van gestructureerde interviews
Tip: Maak je gebruik van een (lees-)bril, gehoorapparaat of andere hulpmiddelen, neem deze dan mee naar het onderzoek.

Analyseren onderzoeksmateriaal
Vervolgens zal ik alle gegevens gaan verwerken en analyseren en antwoorden op de door ons samen gestelde vragen die we samen hebben opgesteld formuleren in het psychodiagnostisch rapport. 

Adviesgesprek en psychologisch rapport
NW-Psychologie stelt een psychodiagnostisch rapport op, die in jouw dossier opgenomen wordt (indien het een zorgvraag betreft). Vervolgens vindt er één of twee nagesprekken of ook wel adviesgesprekken plaats, waarin ik samen met jou over de conclusie van het onderzoek en de consequenties voor eventuele behandelingen en je toekomst spreek. Je krijgt het rapport voor eigen gebruik mee. 

De duur van een onderzoek: Hoe lang het psychodiagnostisch onderzoek duurt, hangt af van wat je specifieke vraagstelling(en). Gemiddeld genomen kunnen we zeggen dat vanaf het eerste gesprek tot het bespreken van het psychologisch rapport bij het het adviesgesprek ongeveer 6 weken.

Hoe lang is het psychologisch onderzoek geldig?
Psychologische testen zijn zo geconstrueerd dat het resultaat relatief stabiel is. Toch is het een feit dat mensen veranderen. Sommige tests meten alleen de toestand zoals die tijdens afname is. Andere tests meten meer duurzame eigenschappen zoals uw persoonlijkheid of uw intelligentie. Meestal zijn deze laatste gegevens 2 tot 3 jaar na datum nog bruikbaar. Daarna is hernieuwd onderzoek noodzakelijk.

Rechten
Een ieder die psychologisch onderzoek uitvoert, is gehouden aan de regels voor de Geestelijke Gezondheidszorg (o.a. vastgelegd in de Wet BIG en de WGBO). Ook hebben alle medewerkers zich verbonden aan de beroepsethiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)1. Hieronder valt bijvoorbeeld het beroepsgeheim.

Iedereen die meewerkt aan een psychologisch onderzoek heeft een aantal rechten, zoals:
• recht op een zorgvuldige onderzoeksprocedure;
• recht op een gesprek over de resultaten;
• het recht feitelijke onjuistheden te corrigeren; Het professionele oordeel en de conclusies van de psychodiagnosticus vallen niet onder dit recht.
• het recht het rapport in een bijlage van commentaar te voorzien;
• het recht om een kopie van het rapport te vragen.

Gegevensbeheer
Het rapport van het psychologisch onderzoek is een onderdeel van het patiëntendossier en zal daar ook bewaard worden. De wettelijke regels die van toepassing zijn op het patiëntendossier gelden ook voor het rapport van het psychologisch onderzoek. Zorginstellingen hebben dossierplicht, wat inhoudt dat vastligt (in het dossier) wat er met een patiënt in een specifieke hulpverleningsinstelling gebeurt als ook wat de behandeling inhoudt en hoe de behandeling verloopt. Als je om wat voor reden dan ook het psychologisch onderzoeksrapport wilt laten vernietigen, dan kun je dat bespreken.

Voor collega instellingen / praktijken

NW-Psychologie kan ook het psychodiagnostische onderzoek, wat u mogelijk zelf niet voldoende kan aanbieden binnen uw instelling/praktijk, uitvoeren. U kunt ons in samenspraak met uw client benaderen. Van belang is wel dat client een verwijsbrief heeft van de huisarts/psychiater met een verwijzing voor de SGGZ.