Close

Supervisie en Leertherapie

DE WEG NAAR PERSOONLIJKE GROEI

NW-Psychologie richt zich ook op het delen van kennis middels de vakinhoudelijke deskundigheidsbevordering voor psychologen,  verpleegkundig specialisten, cognitief-gedragstherapeutische medewerkers, artsen en zij die daar voor in opleiding zijn.


Supervisie

Psychotherapie / Cognitieve gedragstherapie
Om ons mooie psychotherapeuten-vak onder de knie te krijgen is veel kennis en ervaring nodig.  Veel ervaring betekent echter niet dat je ook  wijs en 'bekwaam'  bent. Ervaring dient ook 'bewerkt'  en 'verwerkt' te worden. Supervisie is iets wat onlosmakend is verbonden met jezelf ontwikkelen en ervaren worden. 

Wanneer je met cliënten of patiënten in de praktijk werkt, is supervisie dan ook van het grootste belang. Niet alleen voor een optimale behandeling en veiligheid voor je patiënten, maar vooral voor de ontwikkeling van jezelf als therapeut.

Ik ben geregistreerd VGCT supervisor, heb veel affiniteit met CGT (in de breedste zin van het woord), schematherapie, positieve psychologie, IPT, ACT en superviseer met veel plezier je traject tot / als cognitief-gedragstherapeut VGCT, GZ- of Klinisch psycholoog / psychotherapeut (in opleiding), arts in opleiding tot psychiater of verpleegkundig specialist (in opleiding). We zijn namelijk nooit 'uitontwikkeld'. 

Werkwijze
We starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als we beiden het idee hebben dat we de supervisie met elkaar aan willen gaan, stellen we een supervisie-overeenkomst vast waarin jouw leerdoelen zijn opgenomen, als ook de frequentie, aantal en duur van de supervisiezittingen. (Veelal wordt een serie van 25 supervisiebijeenkomsten van 45 minuten afgesproken (geldt als 1 supervisie uur)).

We vullen de supervisie zo in als passend bij jouw leerdoelen in. Naast theorievorming bijvoorbeeld is er aandacht voor het oefenen met technieken. In de supervisiebijeenkomsten bekijken en bespreken we door jouw gemaakte video- en/of geluidsopnames. Geregeld evalueren we het proces.

Digitale ondersteuning - Nw-Psychologie biedt digitale ondersteuning van je leerproces door een online ontwikkelplatform (bestaande uit verscheidene downloads, video's, links, achtergrondinformatie) toegankelijk voor supervisanten van NW-Psychologie online scholing.

De volgende aspecten staan onder andere centraal;
functieanalyses - betekenisanalyses / casusconceptualisering
wat is de focus van de behandeling (helder behandelplan)
welke therapeutische interventies gebruik je (met welke empirische onderbouwingen)
 wat zijn de kernthema’s van de therapie?
hoe werk je met geprotocolleerde behandelingen
hoe hou je je patiënt gemotiveerd (motiverende gespreksvoering) en zelf verantwoordelijk voor zijn proces?
aandacht voor de therapeutische relaties; welke afweermechanismen en (tegen)overdracht zie je bij beiden, etc.
wat zijn eventuele stagnaties in de therapie, en hoe neem je (goed) afscheid
etcetera

Volgens de richtlijnen van de VGCt worden supervisieverslagen gemaakt, waarin je reflecteert op je eigen leerproces en psychotherapeutische functioneren. Tevens zullen we de praktijktoetsen doorlopen. De begeleiding van een N=1 studie kan ook een doel van supervisie zijn.
In het kader van de GZ, KP/PT opleiding is er ook ruimte om samen KBS-en door te nemen.
 

Therapeutische Psychodiagnostiek
Al vele jaren hou ik mij bezig met complex diagnostisch onderzoek, iets wat mij blijft intrigeren en ik erg leuk vind om te doen. Daarbij is het m.i. nog wel eens een ondergeschoven kindje in de dagelijkse werkpraktijk of wordt er lichtzinnig over gedaan, terwijl goed psychodiagnostisch onderzoek doen pittig is en de nodige kennis, ervaring en bedrevenheid vraagt. Daarom vind ik mijn kennis delen met bijvoorbeeld supervisie geven, mee puzzelen, in het kader van het verrijken van psychodiagnostische kennis belangrijk en erg leuk om te doen.
Zowel binnen de basisopleiding tot psycholoog, de postdoctorale opleidingen tot GZ-psycholoog, Klinisch (neuro) Psycholoog en Psychotherapeut, als ook bij nascholing in je vak, geeft NW-psychologie supervisie op maat. 

Werkwijze
We starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als we beiden het idee hebben dat we de supervisie met elkaar aan willen gaan, stellen we een supervisie-overeenkomst vast waarin jouw leerdoelen zijn opgenomen, als ook de frequentie, aantal en duur van de supervisiezittingen. 

We vullen de supervisie zo in als passend bij jouw leerdoelen. Psychodiagnostisch onderzoek zie ik als een ingewikkelde puzzel, waarbij de stukjes op meerdere manieren aan elkaar gelegd kunnen worden. Dat kost tijd en vraagt reflectief en kritisch vermogen. Geregeld evalueren we het proces.

Digitale ondersteuning - Nw-Psychologie biedt digitale ondersteuning van je leerproces door een online ontwikkelplatform (bestaande uit verscheidene downloads, video's, links, achtergrondinformatie) toegankelijk voor supervisanten van NW-Psychologie online scholing.

De volgende aspecten en onderwerpen staan in de supervisie onder andere centraal;
Wat zijn indicaties voor psychodiagnostisch onderzoek - wanneer wel en ook wanneer niet

Formuleren van juiste vraagstellingen en hypotheses (en hoe deze te operationaliseren middels een passende testbatterij)
Theorieën en visies op psychodiagnostisch onderzoek (dit vind ik erg belangrijk, omdat je moet weten van waaruit (en met welk wetenschappelijk bewijs) je uitspraken doet over mensen)
Wat je rol als psychodiagnosticus (onderzoeker) kan zijn en hoe je die invult
Richtlijnen, beroepscodes en ethiek omtrent psychodiagnostisch onderzoek
Het uitvoeren van anamnestisch en heteroanamnestisch onderzoek

Soorten onderzoek (klachtgericht, persoonlijkheid, neuropsychologisch, autisme, adhd, differentiaal diagnostiek etc).
Te gebruiken state of the art testmateriaal (wetenschappelijk onderbouwt)
Het toepassen van de dynamische profielinterpretatie - methode
Het integreren van al het materiaal
Het opstellen van een volledig, maar beknopt rapport
Het leren schrijven van een persoonsbeschrijving op grond van je onderzoek
Op grond van gevonden resultaten concrete indicaties voor behandelingen geven

Je eigen visie ontwikkelen op psychodiagnostisch onderzoek
Etcetera

LOGO-verklaring
Om de BIG-opleiding tot GZ-psycholoog te volgen, moet je in het bezit zijn van een geldige LOGO-verklaring psychodiagnostiek.  NW-Psychologie verzorgt supervisie voor het verkrijgen van deze (diagnostiek) verklaring.

Zie ook de website over de  LOGO-verklaring

Supervisanten/ leercliënten zijn zelf verantwoordelijk hun supervisie/ leertherapie in overeenstemming met de regelgeving van de VGCT, RINO e.d., aan te vangen of te beëindigen. Dit geldt ook voor het  tijdig aanvragen van het lidmaatschap, bijtijds inplannen en schrijven van evaluaties enz. NW-Psychologie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de timing van opleidingsactiviteiten. Supervisanten/ leercliënten zijn op de hoogte van relevante wijzigingen in het VGCT en/of RINO opleidingsreglement.


noot: Op alle diensten van NW-Psychologie zijn de algemene voorwaarden van supervisie-leertherpie van toepassing

 

Leertherapie

Leertherapie is in veel opleidingen een vereiste maar kan ook gedurende je carrière van belang zijn om zo optimaal mogelijk te (blijven) functioneren. Leertherapie heeft als doel de facetten in je persoonlijk leven te leren beïnvloeden om zo je beroepsuitoefening te optimaliseren. Leertherapie verschilt niet veel van ‘gewone’ psychotherapie, maar de bedoeling ermee verschilt wel degelijk. Je ondergaat de positie van een cliënt en het zo zicht krijgen op je relevante emotionele-, denk- en gedragspatronen. 
Je kunt ervaren wat bij jou helpt en niet helpt en je kunt ondervinden waar je krachten liggen en welke emotionele-, denk- en gedragspatronen je graag zou willen doorbreken.
De VGCT definieert leertherapie als 'begeleiding, individueel of in groepsverband, met als doel het ontwikkelen van het vermogen tot zelfreflectie van de cognitief-gedragstherapeut in opleiding. Door leertherapie leert de cognitief-gedragstherapeut in opleiding zijn eigen reacties op (problemen van) cliënten te erkennen en herkennen. Daarnaast leert hij hoe hij zijn denkpatronen en gedrag kan beïnvloeden en daardoor zijn beroepsuitoefening kan optimaliseren.'

De NVP definieert leertherapie als “Het ondergaan van een psychotherapie in het kader van de opleiding, met als doel bij de opleideling de ontwikkeling en het inzicht in het eigen functioneren als psychotherapeut te bevorderen”.

Leertherapie stelt zich dan ook de volgende punten ten doel:
Ervaring opdoen in de positie van de patiënt;
Trainen en ontwikkelen van reflectie en introspectie;
Ontdekken van en werken aan eigen blinde vlekken (grenzen en beperkingen van eigen psychisch functioneren exploreren en zo mogelijk verruimen);
Ervaring van de leertherapeut als rolmodel;
Emotionele steun van de leertherapeut bij het in opleiding zijn van de leercliënt;
Ervaring aan den lijven van de werking en effecten van psychotherapie;
• Hanteren van de therapeutische relatie;
Zicht krijgen op overdrachts- en tegenoverdrachtsverschijnselen.

Werkwijze
We starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als we beiden het idee hebben dat we de leertherapie met elkaar aan willen gaan, stellen we een 'behandelplan' vast waarin jouw doelen zijn opgenomen, als ook de frequentie en het aantal leertherapiesessies. De leertherapie wordt ondersteund door e-health mogelijkheden en opdrachten.
Betaling geschied per geheel leertherapietraject.
Ik ben geregistreerd leertherapeut bij de VGCT en NVP als leertherapeut. Hiermee zijn de leertherapieen geaccrediteerd voor de opleiding tot VGCT therapeut, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en Psychiater.


noot: Op alle diensten van NW-Psychologie zijn de algemene voorwaarden van supervisie-leertherpie van toepassing

 

Neem vrijblijvend contact met me op!

Algemene Voorwaarden NW-Psychologie Onderwijs

Bron: www.loesje.nl

Medio 2022 zijn er weer mogelijkheden om een groepsleertherapie (VGCT en NVP erkend) te volgen die ik in samenwerking met een collega klinisch psycholoog-psychotherapeut zal verzorgen. Meer informatie volgt of neem contact met mij op om vrijblijvend geïnformeerd te worden.