Close

Kosten

TARIEVEN 

Onderstaande tarieven gelden voor de consulttypes die N. Woldringh, Klinisch Psycholoog (specialist) / Cognitief-Gedragstherapeut VGCT vanuit NW-Psychologie aanbiedt. De tarieven zijn wettelijke tarieven door de NZa vastgesteld. NW-Psychologie rekent met 100% van deze NZa tarieven. Zie ook NZa tariefbeschikkking 2023.

Na een intakefase kunnen we samen nagaan wat de indicatie is voor inhoud maar ook duur van een gewenst therapietraject en kan ik een inschatting maken van de kosten die dat met zich meebrengt.
Mochten er eventueel betalingszorgen ontstaan, dan kunt u samen met NW-Psychologie onderzoeken hoe hier mee om te gaan.

N.B. In vergelijking met een GGZ-instelling zijn de kosten van psychotherapie en psychodiagnostisch onderzoek bij een vrijgevestigde praktijk lager dan bij een instelling.

Consulten
Bij NW-Psychologie zijn er 2 type consulten:

* Een consult diagnostiek is een consult met enkel als doel het uitvoeren van diagnostiek (variërend van 5 -120 minuten).
* Een consult behandeling is een consult met het doel het uitvoeren van behandeling (variërend van 5 tot 120 minuten).

De type consulten zult u terugzien op de factuurdeclaratie. Zie ook verder de onderstaande tabel.
De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. NW-Psychologie werkt op deze manier, middels ‘planning+realisatie’.  Een consult duurt standaard 60 minuten (tenzij anders met u afgesproken). Duurt een consult langer of korter, dan staat op de rekening de geplande tijd. Is het verschil tussen de geplande en de werkelijke tijd meer dan 15 minuten? Dan passen wij dit aan, naar beneden (45 minuten) of naar boven (75 minuten / 90 minuten).

Ik factureer geen inhoudelijke emailcontacten en telefonische consulten die tijdens de duur van uw behandeling gevoerd worden (tot maximaal 14 minuten). Indien dit de 14 minuten overschrijdt registreer ik de gerealiseerde tijd wel.

De bedragen zijn de directe tijd maar bevatten OOK de indirecte tijd die ik als uw zorgverlener nodig heb. Denk hier aan administratieve afhandelingen, voorbereiding van sessies, gebruik maken van onderzoeksmateriaal, uitwerken en analyseren van diagnostiek, rapportage, tussentijdse korte contacten (schrijven) aan verwijzer etc,

Overzicht tarieven NZa ambulant - kwaliteitstatuut sectie II
Specialist: Klinisch Psycholoog (wet BIG artikel 14)

Wanneer je behandeling begint, is het niet meteen duidelijk hoe je behandeling eruit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel je behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk consult van de behandeling kost.

Prestatiecode Consult-type NZa tarief 2023 NZa tarief 2024
Diagnostiek
C00408 Diagnostiek vanaf 45 minuten 201,28 212,44
CO0538 Diagnostiek vanaf 60 minuten - Intake sessie € 229,67 € 242,66
CO0538 Diagnostiek vanaf 60 minuten - Consultgesprek psychologisch onderzoek € 229,67 € 242,66
CO0668 Diagnostiek vanaf 75 minuten € 279,57 € 295,25
CO0798 Diagnostiek vanaf 90 minuten - Psychologisch Onderzoek afname € 342,79 € 362,23
CO0928 Diagnostiek vanaf 120 minuten - Psychologisch Onderzoek afname € 492,09 € 500,28
TC0016 Toeslag psychodiagnostiek bij psychodiagnostiekconsulten vanaf120 minuten - € 181,48
De NZa heeft nieuwe regelgeving vastgesteld voor 2024 en daarin een toeslag psychodiagnostiek opgenomen waarin zowel de directe als de indirecte tijd uit analyses is meegenomen. De afgelopen jaren bleek psychodiagnostisch onderzoek niet kostendekkend. Daarom is er middels een toeslag psychodiagnostiek bij consulten van 120 minuten binnen de uitvoering van een Psychodiagnostisch Onderzoek een toeslag toegevoegd om deze kosten enigszins te dekken.
Dat betekent dat een psychodiagnostiekconsult van 120 minuten in een vrijgevestigde praktijk dus €500,28 + €181,48 =  € 681,76 kost.
Een regulier psychodiagnostisch onderzoek kost gemiddeld tussen de 2500 en 3500 euro, afhankelijk van de specifieke onderzoeksvragen. Bij aanvang van een traject krijg je altijd een kostenbegroting. Met een verwijsbrief van de huisarts worden deze kosten (deels) vergoed volgens de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekeraar.
Behandeling
CO0213 Behandeling vanaf 15 minuten - inhoudelijke mail, telefonisch contact € 69,69 € 73,82
CO0343 Behandeling vanaf 30 minuten - E-health onlinebehandelprogramma € 119,30 € 126,17
CO0473 Behandeling vanaf 45 minuten - psychotherapiesessie kort € 169,56 € 179,24
CO0603 Behandeling vanaf 60 minuten - psychotherapiesessie normaal € 200,40 € 212,00
CO0733 Behandeling vanaf 75 minuten € 246,48 € 260,66
CO0863 Behandeling vanaf 90 minuten - EMDR sessie € 301,13 € 318,56
CO0993 Behandeling vanaf 120 minuten € 441,59 € 453,00
OV0007 Intercollegiaal overleg kort € 25,05
OV0008 Intercollegiaal overleg lang € 76,35
TC0009 Reistijd tot 25 minuten € 26,11 € 34,76
TC0010 Reistijd vanaf 25 minuten € 67,30 € 89,61
Niet vergoede zorg (er is geen DSM classificatie en/of geen passende (voor vergoeding in aanmerking komende zorgvraagtypering)
OV0012 Niet-basispakketzorg consult - INTAKE (90 minuten) € 264,48
OV0012 Niet-basispakketzorg - Rapportageverslag intake € 88,16
OV0012 Niet-basispakketzorg psychotherapie sessie - 45 minuten direct (en 15 minuten indirect) € 132,24
OV0012 Administratieve zorg (45 minuten per 10 sessie) € 132,24
- Partner-Relatietherapie Intake - 90 minuten volgt
- Partner-Relatietherapie Intake individueel - 60 minuten volgt
- Partner-Relatietherapie sessie - 60 minuten volgt
- Partner-Relatietherapie sessie - 90 minuten volgt
* Peildatum 12-11-2023 Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Zie de NZa tariefbeschikking
* Partner-Relatietherapie - als bij 1 van beide partners een DSM stoornis kan worden vastgesteld (die ook van invloed ia of kan zijn op de relatie, en de client is gebaat bij ook de aanpak van de relatietherapie voor zijn/haar psychopathologie), kan de relatietherapie volgens het zorgprestatiemodel (zie tarieven behandeling) onder de vergoede zorg komen te vallen.


Als je hier vragen over hebt, dan denk ik natuurlijk graag met je mee.
Ik kan ook altijd een inschatting maken wat een therapie en/of psychodiagnostisch traject gaat kosten, en wat je eventueel zelf moet bijbetalen.
Indien genoodzaakt, zijn hier met NW-Psychologie ook betalingsafspraken over te maken, omdat ik de toegankelijkheid van zorg heel belangrijk vind.

 

Bekostiging Zorgprestatiemodel.

De kosten van een psychotherapietraject of psychodiagnostisch onderzoekstraject vallen ook in 2023 en 2024 onder de basiszorgverzekeringswet wat betekent dat de kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering. De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Deze tarieven hangen af van:
* de setting waar je zorg ontvangt; zo zijn de tarieven voor een GGZ instelling hoger dan voor een vrijgevestigde praktijk zoals NW-Psychologie
* de professional die je bezoekt; het tarief voor een psychotherapeut of klinisch psycholoog is hoger dan die van een GZ-psycholoog
* de duur van het contact; hoe langer het consult, hoe hoger het bedrag.

Het percentage wat je vergoed krijgt hangt echter af van hoe je verzekerd bent (en dus wat jouw verzekeraar bepaalt heeft te vergoeden, vaak een percentage variërend tussen de 60 en 100%).
Je bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan van je specifieke verzekeringsrechten en de hoogte van de vergoeding.

NW-Psychologie gaat met jou als cliënt een behandelcontract (overeenkomst) aan, en daarmee ga jij met NW-Psychologie ook een betalingsverplichting aan om de genoten zorg te betalen. Jij bent dan weer verantwoordelijk voor het declareren van de kosten bij je zorgverzekeraar. 


Eigen risico

Het eigen risico is een verplicht bedrag wat je moet betalen als je kosten maakt voor zorg uit je basisverzekering. Je betaalt je eigen risico zodra je gebruikt maakt van zorg uit het basispakket. Psychologische zorg valt onder het jaarlijks eigen risico van € 385,-. 
LET OP: als uw intake valt in 2023 en de behandeling doorloopt in 2024 dan kan, in tegenstelling tot eerdere jaren, uw eigen risico twee maal worden aangesproken!!! Dit is zeer onwenselijk maar helaas is er vanuit de overheid geen oplossing voor gekomen en kunnen wij er ook niets aan veranderen.

Als je verdere vragen hebt kun je:


Disclaimer - Deze teksten bevatten slechts summiere basisinformatie over het zorgprestatiemodel. De informatie wordt in de komende tijd verder aangevuld. Meer informatie staat in de regelgeving van de NZa en op www.zorgprestatiemodel.nl. De LVVP als ook NW-Psychologie doet haar uiterste best om je van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Daarbij zijn wij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid


Zelfbetalers (private financiering)
Indien je behandeling  zelf wilt betalen (zonder vergoeding en inmenging van je verzekeraar) is dat natuurlijk ook mogelijk. Je hebt dan geen verwijsbrief van je (huis)arts nodig. NW-Psychologie rekent dan de Zorgprestatiemodel consulttypes  zoals eerder aangegeven. Het tarief bij NW-Psychologie voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven.

Niet verzekerde zorg - onverzekerd product (OVP)
Indien je klachten hebt, die niet onder de verzekerde zorg vallen (zoals aanpassingsproblemen, werkgerelateerde problemen of relatieproblemen) en/of er GEEN DSM-V Classificatie kan worden vastgesteld, dan betaal je de kosten zelf.
L.S. Wanneer je vermoed dat je klachten werkgerelateerd zijn, overweeg dan eens met je werkgever te overleggen over (mee)financiering.

Relatietherapie
Relatietherapie wordt vanuit de basisverzekering niet vergoed. De reden hiervoor is dat het niet onder de eerstelijns psychologische zorg valt. Vormt de relatietherapie echter een onderdeel van de behandeling van een psychische stoornis, dan wordt de relatietherapie wel vergoed. Ook voor wat betreft aanvullende verzekeringen geldt meestal dat er geen vergoeding wordt uitgekeerd voor relatietherapie. In enkele gevallen, waarin er sprake is van individuele therapie met raakvlakken met relatieproblemen, worden de kosten vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Over het algemeen betaal je relatietherapie dus zelf.
Neem contact met mij op om samen door te nemen wat jouw/jullie vraag voor de kosten zouden betekenen.

Afzeggen afspraak (no show)
Het kan gebeuren dat je een afspraak af moet zeggen. Dit kun je doen via het verzenden van een SMS of email. Hoe eerder je dat doet, hoe prettiger dat voor mij is. Als je de afspraak korter dan 48 uur van tevoren afzegt (2 werkdagen) of helemaal niet afzegt, dan zal er een ‘no show tarief’ in rekening gebracht worden (ongeacht de reden). Dit bedraagt bij een reguliere psychotherapiesessie van 60 minuten €75,- en wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar. Je ontvangt hiervoor een aparte rekening.

Heb je vragen? Neem dan contact met mij op.


NB: Hoewel met grote nauwkeurigheid opgesteld kan aan bovenstaande tekst geen rechten worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan van jouw verzekeringsrechten. Geadviseerd wordt om schriftelijk (e-mail) met uw verzekeraar te communiceren. Dit laatste omdat mondeling geregeld verkeerde informatie wordt verstrekt.