Close

Verwijzers

Goede samenwerking en persoonlijk contact vind ik belangrijk. 

Een patiënt verwijzen naar NW-Psychologie start middels een verwijsbrief van de huisarts (bedrijfsarts). De verwijsbrief dient een DSM V diagnose te bevatten en dat de verwijzing betrekking heeft op het soort GGZ dat geïndiceerd is (generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ).
Voor coaching of mensen die zelf willen betalen voor hun zorg, is geen verwijsbrief nodig.

We vragen u uw client zich zelf via onze website te laten aanmelden. Een actieve en zelfstandige houding van clienten al in de aanmelding wordt gezien als teken van motivatie en openstaan voor behandeling. Natuurlijk kunt u als verwijzer ons benaderen voor een vooroverleg een of vragen om overleg met ons zodra de client zich heeft aangemeld.

Wanneer u een patiënt naar NW-Psychologie verwijst, vindt er eerst een intakegesprek met de patiënt plaats om de klachten te inventariseren en te bepalen of uw patiënt bij NW-Psychologie op de juiste plek is. Wanneer tijdens het intakegesprek of de behandeling blijkt dat uw patiënt andere hulp nodig heeft dan NW-Psychologie kan bieden, dan wordt in overleg met u en uw patiënt gezocht naar een aanvullend of alternatief behandeltraject. Als de patiënt akkoord is met intercollegiaal overleg, dan zal ik u op de hoogte houden van de vorderingen in diagnostiek en/of behandeling, veelal via Zorgmail.
Lees meer over mijn werkwijze 

Direct een cliënt aanmelden
Via Zorgmail: U kunt uw cliënt direct aanmelden via Zorgmail 500089259@lms.lifeline.nl - nwpsychologie@zorgmail.com of via het opsturen van een verwijsbrief.
Als u zelf geen Zorgmail applicatie bezit, dan kunt u mij kort via info@nw-psychologie.nl een mail sturen waarin u aangeeft dat u iemand (anoniem) wil aanmelden of dat u overleg wenst. Dan zullen wij u benaderen vanuit de beveiligde Zorgmail applicatie.

U kunt hierboven een format Verwijsbrief downloaden en die zenden naar NW-Psychologie.

Ik zal zo snel mogelijk contact met hem / haar opnemen voor een eerste gesprek en indien cliënt akkoord is, zal ik u informeren over de bevindingen en/of het verloop van de therapie. 

Contactmogelijkheden:

* Bellen: 06-28082432. Spreek een bericht in en ik bel / mail je zo snel mogelijk terug
* Sillo - Medical Messenger App: stuur een app bericht via de beveiligde zorgverleners app Sillo
* Zorgmail: stuur een bericht via de Zorgmail applicatie
indien geen zorgmail: stuur me een verzoek tot contact via info@nw-psychologie.nl en ik neem via een beveiligde verbinding of telefoon spoedig contact met je op

 


 

PROBLEMATIEK
U kunt patiënten met de volgende problematiek verwijzen naar NW-Psychologie:

stemmings- en angststoornissen
 traumagerelateerde problematiek
ongewenste kinderloosheid
identiteitsproblematiek en zelfbeeldproblematiek

somatoforme problematiek (fibromyalgie, onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten-SOLK)
chronische vermoeidheidsproblematiek (in kader van CVS, na ziekte van Lyme, na kanker, na burn-out, bij Long-Covid)
burn-out
pathologisch rouwreacties

Psychodiagnostisch Onderzoek
Als de problematiek nog niet helder is kan NW-Psychologie op uw verzoek ook een psychodiagnostisch onderzoek uitvoeren gericht op vragen vanuit de client als:

Zijn er aanwijzingen voor een Autismespectrum Stoornis? 
Zijn er aanwijzingen voor ADHD? 
Persoonlijkheidsvraagstukken (waarom blijft iemand vastlopen op het werk, in interpersoonlijke contacten etc.)
Second opinion
Complexe vraagstukken

Doorlooptijd van aanmelding tot uitslag varieert maar is gemiddeld 8-10 weken.  Neem vooral contact met mij op voor de mogelijkheden.


Behandelingen
NW-Psychologie werkt o.a. met de volgende evidence based behandelingen:
Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
Schemagerichte Therapie
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT)

Acceptance and Commitment Therapie (ACT)
Oplossingsgerichte Therapie
Kortdurende dynamische psychotherapie
• Emotion-Focused Therapy (EFT)
E-health en begeleide zelfhulp


Consultatie
Sinds 1 januari 2014 is het voor huisartsen mogelijk om consultatie aan te vragen bij de (generalistische en specialistische) GGZ. Bij consultatie geldt:

De patiënt wordt niet ingeschreven in de generalistische basis GGZ of in de specialistische GGZ.
Aanspraak op het eigen risico is niet van toepassing.

Ik informeer u graag over de mogelijkheden en kosten 


CONTRA-INDICATIES
NW-psychologie is niet de juiste praktijk voor uw cliënt:

Wanneer er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek, psychotische problematiek of forensische problematiek
 Wanneer er sprake is van grote crisisgevoeligheid (frequente suïcide-pogingen, ernstig automutileren; een ernstig gevaar voor zichzelf of de ander)
 Wanneer sprake is van veel psychosociale problemen heeft die eerst opgelost moeten worden (bv. financiële problemen, huisvestingsproblemen) voordat er ruimte is om te werken aan psychologische veranderingen
 Wanneer sprake is van een klinische zorgvraag (grote crisisgevoeligheid, regelmatige opname ter voorkoming van bijvoorbeeld acting-out)

 Wanneer de cliënt jonger is dan 18 jaar
 Wanneer de cliënt de voorschot-betalingsregeling niet kan of wil nakomen (zie ook kosten)

In dat geval kunt u uw cliënt beter verwijzen naar de reguliere GGZ. Neem bij twijfel of vragen vooral contact met mij op.

De praktijk biedt geen 24-uurs beschikbaarheid en heeft geen opname of psychiatrische capaciteit. 

Geldige Verwijsbrief
Een geldige verwijsbrief dient de volgende informatie te bevatten: 

 de naam, functie en AGB-code van je verwijzer vermeld;
 een handtekening van je verwijzer en/of een praktijkstempel;
 de verwijzing is gedateerd maximaal zes maanden vóór start behandeling en minimaal op de datum van start behandeling (dat wil zeggen de datum van het eerste directe of indirecte patiëntgebonden contact);
 op de verwijzing staat aangegeven dat de verwijzing is voor basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ;
 de verwijzing moet de keuze voor basis-GGZ dan wel specialistische GGZ beargumenteren met gebruikmaking van de 5 landelijk vastgestelde criteria (Verwijsmodel / HHM-rapport):
1 - vermoeden op een DSM benoemde stoornis;
2 - ernst van de problematiek;
3 - risico;
4 - complexiteit;
5 - beloop klachten.