Close

Werkwijze Psychologisch Onderzoek

WERKWIJZE
Een geheel psychodiagnostisch onderzoek duurt vaak meerdere uren, verdeeld over verschillende dagdelen. Veelal zien we elkaar 4x 2 uur; dit bespreken we samen. Soms is het nog van belang om een belangrijke ander uit je leven (bijvoorbeeld, je vader of moeder, of partner) te spreken om zo ook informatie over jou te verzamelen.
Een goed diagnostisch traject neemt ongeveer twaalf tot twintig uur in beslag. Gemiddeld genomen is de doorloop van een onderzoek 2-3 maanden.
Het onderzoek kan ook (deels) via videobellen plaatsvinden.
Het is van belang je voor te bereiden op dit onderzoek door terug te blikken op je jeugd en eigen leergeschiedenis. Eventuele bewaarde schoolrapporten en eerdere onderzoeksbevindingen of verslagen kun je meenemen.

Anamnese onderzoek
We gaan eerst samen in gesprek om na te gaan wat je zelf onderzocht wilt hebben en welke vragen je hebt over jezelf. Die zullen leidend zijn voor het onderzoek en die gaan we samen beantwoorden. Neem vooral informatie uit eerdere onderzoeken en/of behandelingen mee naar dit gesprek.

Vervolgens ga ik uitgebreid met je in gesprek om te bespreken waar je last van hebt, hoe je met bepaalde situatie omgaat, hoe je je van kind tot volwassene ontwikkelt hebt, welke gebeurtenissen je in je leven hebt meegemaakt en hoe je daar mee om bent gaan etc etc.

Psychodiagnostisch testonderzoek
Dit kan bestaan uit:
- het invullen van (zelf)rapportage vragenlijsten
- het ondergaan van specifieke uitvoerende testen (bv puzzels of andere oefeningen)
- de afname van gestructureerde interviews
Tip: Maak je gebruik van een (lees-)bril, gehoorapparaat of andere hulpmiddelen, neem deze dan mee naar het onderzoek.

Analyseren onderzoeksmateriaal
Vervolgens zal ik alle gegevens gaan verwerken en analyseren en antwoorden op de door ons samen gestelde vragen die we samen hebben opgesteld formuleren in het psychodiagnostisch rapport. 

Adviesgesprek en psychologisch rapport
NW-Psychologie stelt een psychodiagnostisch rapport op, die in jouw dossier opgenomen wordt (indien het een zorgvraag betreft). Vervolgens vindt er één of twee nagesprekken of ook wel adviesgesprekken plaats, waarin je het rapport doorleest en we samen de conclusie van het onderzoek en de consequenties voor eventuele behandelingen en je toekomst bespreken. Je krijgt het rapport voor eigen beheer mee. 

De duur van een onderzoek: Hoe lang het psychodiagnostisch onderzoek duurt, hangt af van wat je specifieke vraagstelling(en). Gemiddeld genomen kunnen we zeggen dat vanaf het eerste gesprek tot het bespreken van het psychologisch rapport bij het het adviesgesprek ongeveer 8-12 weken.

Hoe lang is het psychologisch onderzoek geldig?
Psychologische testen zijn zo geconstrueerd dat het resultaat relatief stabiel is. Toch is het een feit dat mensen veranderen. Sommige tests meten alleen de toestand zoals die tijdens afname is. Andere tests meten meer duurzame eigenschappen zoals uw persoonlijkheid of uw intelligentie. Meestal zijn deze laatste gegevens 2 tot 3 jaar na datum nog bruikbaar. Daarna is hernieuwd onderzoek noodzakelijk.

Rechten
Een ieder die psychologisch onderzoek uitvoert, is gehouden aan de regels voor de Geestelijke Gezondheidszorg (o.a. vastgelegd in de Wet BIG en de WGBO). Ook hebben alle medewerkers zich verbonden aan de beroepsethiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)1. Hieronder valt bijvoorbeeld het beroepsgeheim.

Iedereen die meewerkt aan een psychologisch onderzoek heeft een aantal rechten, zoals:
• recht op een zorgvuldige onderzoeksprocedure;
• recht op een gesprek over de resultaten;
• het recht feitelijke onjuistheden te corrigeren; Het professionele oordeel en de conclusies van de psychodiagnosticus vallen niet onder dit recht.
• het recht het rapport in een bijlage van commentaar te voorzien;
• het recht om een kopie van het rapport te vragen.

Gegevensbeheer
Het rapport van het psychologisch onderzoek is een onderdeel van het patiëntendossier en zal daar ook bewaard worden. De wettelijke regels die van toepassing zijn op het patiëntendossier gelden ook voor het rapport van het psychologisch onderzoek. Zorginstellingen hebben dossierplicht, wat inhoudt dat vastligt (in het dossier) wat er met een patiënt in een specifieke hulpverleningsinstelling gebeurt als ook wat de behandeling inhoudt en hoe de behandeling verloopt. Als je om wat voor reden dan ook het psychologisch onderzoeksrapport wilt laten vernietigen, dan kun je dat bespreken.