Close

Werkwijze

WERKWIJZE PSYCHOTHERAPIE

Verwijzing
In het geval je last hebt van psychische klachten die blijven aanhouden, is je huisarts het eerste aanspreekpunt. Deze zal een inschatting maken van de duur en ernst van je klachten, de complexiteit van je hulpvraag en de mate waarin je klachten een risico vormen voor jezelf of je omgeving.
De huisarts kan je verwijzen naar:
POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts GGZ) - milde psychosociale problematiek

* Generalistische basis GGZ (BGGZ) - lichte tot matig-ernstige en enkelvoudige psychische problematiek
* Specialistische GGZ (SGGZ - meer ernstige en meervoudige en/of langerdurende psychische problematiek
Van belang voor verzekerde zorg is het verkrijgen van een verwijzing van je huisarts voor de BGGZ of SGGZ.

Informatie
Je wordt op meerdere manieren geinformeerd over de algehele werkwijze en praktijkvoorwaarden van NW-Psychologie:
* bij je aanmelding ben je geïnformeerd (praktijkfolder)
* bij je inschrijving heb je kennisgenomen van de praktijkvoorwaarden
* de informatie is altijd terug te vinden op deze website.
Middels een akkoordverklaring stem je dan in met de werkwijze en algemene voorwaarden van NW-Psychologie, de informatie over het beroepsgeheim, de wettelijke regels over de omgang met jouw gegevens en de betalingsvoorwaarden die NW-Psychologie hanteert. Bovendien stem je zo – al of niet – in met de berichtgeving aan jouw huisarts of verwijzer, overleg met een collega-psycholoog, het vermelden van een gecodeerde diagnose op de factuur aan de zorgverzekering en het gebruik van enkele naamloze gegevens aan het NIVEL en het DIS. 

Zonder akkoord op bovenstaande, is er geen behandeling bij NW-Psychologie mogelijk

Als je je bij NW-Psychologie aanmeldt, neem ik zo snel mogelijk telefonisch contact met je op om een en ander nader te bespreken.

1 Aanmelding en (telefonische) screening


Je meldt je aan via telefoon of het algemene aanmeldformulier op de website. Dan nemen we binnen 5 werkdagen contact met je op. We nemen kort je klachten en vragen door en onderzoeken of je de meeste passende zorg bij NW-Psychologie kan krijgen.
Als er een wachttijd is, bespreken we die. De zorgverantwoordelijkheid van NW-Psychologie gaat in op het moment dat er een behandeltraject start (bij het eerste face to face gesprek).

Na het verstrijken van de eventuele wachttijd (wat geen wachtlijst betreft!), wordt er een eerste gesprek in kader van de intakefase ingepland. Je ontvangt de inloggevens voor de toegang van je eigen 'clientenportaal' van waaruit we gaan samenwerken.

Vanaf de datum van ons eerste intakegesprek kun je bij NW-Psychologie terecht voor therapeutische zorg.

 

2 Intake - Diagnostiekfase


Na een controle van de verwijzing en het invullen van de aanmeldvragenlijsten als ook het akkoordformulier in de beveiligde clientenportaal (lees hieronder), plannen we een eerste gesprek in het kader van een intake-diagnostiekfase.

We starten met een intakefase om kwaliteiten en valkuilen goed in kaart te brengen.
Bij voorkeur doen we een psychologisch onderzoek of een assessment, zodat we goed kunnen nagaan hoe je in elkaar steekt en wat je op grond van objectieve gegevens nodig kan hebben qua behandeling. Door zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen waar je psychische klachten vandaan komen, kunnen we je de best passende behandeling aanbieden.

Om je zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen, start en een intakefase die gemiddeld 1 tot 3 sessies in beslag neemt. Dit is van belang om een juiste probleem analyse te maken.
Voorafgaand aan een eerste gesprek in het kader van de kennismakings- en diagnostiekfase vraag ik je een intake-formulier in te vullen binnen de beveiligde clienten portal. Doel hiervan is inzichtelijk te krijgen wat er speelt, wat je voorgeschiedenis is en welke behandelingen je eventueel al gehad hebt.
Tevens onderzoeken we welke specifieke behandeldoelen je hebt voor een traject bij NW-Psychologie.

Er wordt ook gebruik gemaakt van vragenlijstonderzoek (waaronder ROM - Routine Outcome Monitoring) via de beveiligde clientenportaal en via online dienst Mymindspace. Daarmee kunnen achterliggende patronen van het door jouw omschreven probleem goed in kaart worden gebracht. Daarnaast monitoren we zo binnen de therapie met een objectief meetmiddel de vorderingen in je veranderproces.
Na de intakegesprekken krijg je een uitgewerkt behandelindicatie met formele beschrijvende diagnose, een DSM V classificatie (mits deze geconstateerd wordt), een behandeladvies.
De HONOS (Health of the Nation Outcome Scales) wordt afgenomen - verplicht door de NZa- om de zorgvraag te kunnen typeren (zorgvraagtypering).

* Zorgvraagtypering is een middel om de (werkelijke) zorgbehoefte transparant te maken. Het helpt een verband te leggen tussen zorgvraag en inzet van zorg. Daarbij kan het gaan over zorgzwaarte, maar bijvoorbeeld ook over de kans op herstel of op stabiliteit, terugval of recidive. Zorgvraagtypering maakt afspraken mogelijk tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over wat voor specifieke patiëntengroepen een reële vergoeding is, gegeven de voor die groep gepaste zorg. Elke cliënt wordt door de regiebehandelaar via een vragenlijst gescoord. Na het invullen van de vragen wordt via een algoritme een zorgvraagtypering afgeleid. Die typering staat op de factuur. De zorgvraagtypering wordt bij de start van de behandeling, vaak nadat de diagnostische fase is afgerond, door de regiebehandelaar uitgevoerd. Het is een momentopname. Als er aanleiding voor is, bijvoorbeeld bij verergering, ander inzicht of afname van problematiek kan een nieuwe typering worden uitgevoerd. Vanaf dat moment staat de nieuwe typering op de factuur.

Uiteraard staat het je vrij om na de intakefase te beslissen om niet aan de therapie te beginnen. In dat geval worden de kosten van een kortdurend diagnostisch traject in rekening gebracht.

 

3 Adviesgesprek en behandelplan


Aan het eind van de diagnostiekfase stellen we dus samen een behandelplan op . Het behandelplan is de leidraad van je behandeling.
Hierin staat opgenomen:
wat je hulpvraag en je behandeldoel is
wat de formele classificerende diagnose is (DSM-V) (als er nog veel onduidelijkheden zijn, kan een psychodiagnostisch onderzoek geïndiceerd zijn)

wat de meest passende behandeling is (soort therapie, mogelijke toevoegingen van bv e-health) - we maken een persoonlijk plan van aanpak om stapsgewijs naar het gewenste resultaat toe te werken
de globale inschatting van de duur therapie en aantal therapiesessies
Het kan ook zo zijn, dat we tot de conclusie komen dat er geen vervolgzorg nodig is en dan zullen we afscheid van elkaar nemen. Ik verwijs je dan terug naar de huisarts en/of geen je het advies je te melden bij een andere instelling/ vrijgevestigde collega.

Als je akkoord bent, formaliseren we het behandelplan en vervolgen we ons contact in een eerste therapiefase.

Ik werk zoveel als mogelijk volgens de,  op wetenschappelijke evidenced based en practice based inzichten, multidisciplinaire richtlijnen van de GGZ. Gedurende de behandeling zullen we samen en middels geobjectiveerde meetmethoden geregeld evalueren hoe de behandeling verloopt. 

Wat mijn inziens erg belangrijk is bij het slagen van een behandeling, is de persoonlijke klik die je ervaart met mij. Als psycholoog is 'mijn zijn' mijn instrument. In het geval er wat jou betreft onvoldoende 'klik'  is, wil ik je vragen dit bij mij kenbaar te maken. We kunnen dan samen onderzoeken of we de 'klik'  kunnen verbeteren of dat het beter is een andere psycholoog te zoeken. Natuurlijk help ik je hierbij. 

 

4 Behandeling


In de behandeling die volgt, zal vooral worden uitgegaan van jouw behandeldoel(en) t.a.v. jouw situatie in het nu: wat houdt je nu bezig en/of wat wil je nu veranderen en wat heb je daarvoor nodig. Ervaringen uit je verleden die duidelijk doorwerken in jouw dagelijks leven kunnen ook onderwerp van gesprek zijn. Het is de bedoeling dat de psychotherapie een verandering in gang zet. Een behandeling heeft een vaste structuur en frequentie. Huiswerkopdrachten helpen om buiten de sessies om meer inzicht in je klachten te krijgen en om te oefenen met jouw doelen. Een behandeling is kort waar kan, en lang waar moet.

Psychotherapie is hard werken, het vergt zelfinzicht en moed om nare gevoelens te onderzoeken en aan te pakken. Het psychotherapietraject gaat vaak gepaard met ups en downs, maar uiteindelijk zal je beter leren omgaan met je psychische problemen en je kwaliteit van leven verbeteren.
Het doel van psychotherapie is dan ook inzicht krijgen in jezelf en je bewust worden van de redenen achter belemmeringen in je doen en laten, je denken en voelen, je lichamelijke klachten of problemen. Daarmee kun je dus je kwaliteit van leven verbeteren.

Multidisciplinaire richtlijnen
Wij werken volgens de multidisciplinaire richtlijnen. Dat betekent dat wij die behandeling kiezen, waarvan bewezen is dat deze het meest effectief is. In Nederland wordt sinds 1999 samengewerkt om te komen tot betere richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hierbij zijn vele beroepsgroepen betrokken en vanzelfsprekend ook cliënten- en familieorganisaties. U kunt de multidisciplinaire richtlijnen hier raadplegen.

Online - behandeling
Wij werken tevens met een beveiligde video/beeldbel omgeving. De meeste therapietrajecten zullen 'blended' zijn wat betekent dat we zowel face to face gesprekken op de praktijk hebben, als video-consulten in combinatie met e-health-modules. We werken dan vanuit de beveiligde digitale spreekkamer van WebCamConsult.
Alle face-to-face gesprekken kunnen eveneens plaatsvinden via deze videoconsulting. Ook deze gesprekken vallen onder de verzekerde zorg.
De voordelen van videoconsulting:
- Je hebt geen reistijd
- Je kunt vanuit jouw gekozen, veilige plek met ons communiceren

E-health
We maken in de behandeling ook gebruik van e-health middels het online-platform MyMindSpace. Bij NW-Psychologie kiezen we bewust voor een 'blended'-behandeling: een combinatie van face-to-face gesprekken met je therapeut en de online ondersteuning die afgestemd is op jouw klachten en hulpvraag. Zo kun je denken aan digitale middelen waarbij bijvoorbeeld (extra) informatie wordt gegeven over je klachten en je oefeningen kan uitvoeren. Je kan hier aan werken op het moment dat het voor jou het beste uitkomt.
Lees meer over e-health.

Het aantal contacten en daarmee de duur van de behandeling hangt af van:
de ernst van je problemen (soort en duur)
je motivatie en mogelijkheden hier aan te werken
 de behandelmethode

 

5 Evaluaties


We zullen geregeld samen evalueren hoe de behandeling verloopt. Dit doen we middels een evaluatiegesprek en middels een objectieve gestandaardiseerde vragenlijst (ROM) die je op meerdere momenten in de behandeling (veelal om de 3 maanden) invult. Zo houden we samen goed in de gaten of de behandeling (voldoende) aanslaat en/of we de behandeling moeten aanpassen of moeten concluderen dat de behandeling niet aanslaat.

 

 

6 Vervolg behandelafspraken


Na de evaluatie volgen er nieuwe behandelafspraken volgens het verlengde behandelplan of sluiten we het traject af.

 

 

7 Eindgesprek

De periode tussen het een-na-laatste en het laatste gesprek is langer dan tussen de andere gesprekken. Het liefst minimaal een maand. In deze periode kun je ervaren hoe het is om niet meer regelmatig een gesprek te hebben met je therapeut. Als dit stabiel is gegaan dan is helemaal duidelijk dat je de therapie kunt afronden en weer zelfstandig verder kunt. 

Het eindgesprek is de afronding van jouw behandeling. Ik hecht veel waarde aan het zorgvuldig afronden van ons traject en onze werkrelatie. Ik vraag je een reflectie te maken over jouw proces op een manier die bij jou past, om zo te benadrukken waar je je ontwikkeld hebt.
We evalueren de behandeling en toetsen het resultaat van de behandeling met een evaluatieformulier en ROM. Daarnaast willen we ook graag leren van jouw ervaring bij ons en vragen we jou een ervaring en tevredenheidsonderzoek in te vullen.

 


RESULTAAT
Het resultaat van behandeling verschilt van persoon tot persoon en succes kunnen wij voorafgaand niet garanderen. In de meeste gevallen, voelen mensen zich beter na een therapietraject. In sommige gevallen zal de (aanmeld)klacht na behandeling geheel verdwenen zijn. In andere gevallen heeft men geleerd hoe met een klacht om te gaan zodat er zo weinig mogelijk last wordt ervaren. De meeste mensen voelen zich na behandeling veel prettiger dan daarvoor en is de kwaliteit van leven toegenomen.


Praktijkportal
Bij de start van je behandeling zal een beveiligde patiënten-portal voor je worden aangemaakt waar je via de praktijk de inlogcodes voor ontvangt. Hierin kun je zien:
* Overzicht van je afspraken
* Invullen van vragenlijsten (indien nodig)
* Huiswerkopdrachten en informatiefolders
* Behandelplan en brieven
* Facturen
* Veilig mailen: kunnen we beveiligd met elkaar communiceren.

Afspraakherinneringen: je ontvangt veelal 2 dagen voor je volgende afspraak een afspraakherinnering via je opgegeven emailaccount.


Crisis
NW-Psychologie biedt geen 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid. In geval je in crisis raakt, buiten mijn werktijden, dan kun je je bij je huisarts of anders HADOKS (070 346 96 69) melden voor acute hulp. Lees hier meer.

Bij afwezigheid tijdens vakantie, feestdagen en buiten kantooruren kun je je bij spoedzaken die niet kunnen wachten tot een volgende sessie bij mij, wenden tot de acute hulpdienst (HADOKS) via uw huisarts.